Samboers rettigheter

Når man velger å flytte sammen som samboere, oppstår det mange spørsmål rundt rettigheter. Det er viktig å få klarhet i hva som gjelder for økonomi, eiendom og ansvar for gjeld, både under samboerskapet og ved eventuell separasjon.

Samboerskap gir ikke automatisk de samme rettighetene som et ekteskap. Rettighetene for samboere kan variere basert på om man har barn sammen, lengden på samboerskapet, og om man har tatt noen juridiske steg for å formalisere forholdet, som å opprette en samboerkontrakt.

Skriv en samboerkontrakt når dere flytter sammen

1

Eiendeler

Lag en liste over eiendeler slik at dere får dokumentert hva dere tok med dere inn i samboerskapet.

2

Eierforhold

I samboerkontrakten anbefaler vi at dere skriver hvordan eierforholdet er i bolig og fritidseiendom.

3

Utgifter

Inkluder hvordan dere fordeler løpende utgifter, som for eksempel utgifter knyttet til bolig.

4

Flytte fra hverandre

Hva skjer hvis samboerskapet opphører, hvordan blir fordelingen av felles bolig, innbo og andre eiendeler?

Hvordan fordele utgifter som samboere?

Det er ulike fremgangsmåter samboere kan bruke for å fordele utgifter. Her ser du noen ulike strategier:

  • Utgiftene fordeles likt mellom partene. For enkel gjennomføring kan man opprette felles kontoer som man setter like beløp til, for eksempel en matkonto og en regningskonto. Med felles kort på matkontoen vil man da fordele matutgiftene helt likt. Lik innbetaling til felles regningskonto som begge disponerer gjør det enkelt å følge opp regninger.
  • Utgiftene fordeles etter betalingsevne. Man tar hensyn til partenes inntekter og setter av penger til felles utgifter, slik at begge parter har lik sum gjenværende på egen konto når felles utgiftene er trukket fra. Felleskontoer er viktig også her, for eksempel til mat og regninger, men med ulik innbetaling.
  • Utgifter knyttet til bolig kan henge sammen med eierbrøken på boligen. Hvis den ene parten i samboerforholdet har større eierandel i eid bolig er det helt naturlig at denne må betale høyere del av lån/avdrag.

For å få bedre oversikt over økonomien bør dere sette opp et budsjett. Her er en kort innføring i hvordan dette gjøres, og tilgang til en enkel budsjett-mal som kan lastes ned.

Par på balkongen har nylig flyttet sammen

Når den ene eier bolig, og den andre flytter inn

Hvis dere vurderer å flytte sammen og den ene allerede eier en bolig, har dere ulike muligheter å se nærmere på:

  1. Det kan være en god idé for den andre parten å kjøpe seg inn i boligen. Da blir det en rettferdig fordeling av boligens eventuelle verdistigning og dere formaliserer eierforholdet gjennom tinglysning.
  2. Dersom den andre parten ikke har mulighet til å kjøpe seg inn i boligen, kan en alternativ løsning være at hen betaler leie som tilsvarer halve boliglånsrenten, samt dekker utgifter til eventuelt mat og strøm.

Flytte sammen når man har barn

Når man flytter sammen og har barn, er det viktig å forstå og planlegge for fremtiden, spesielt med tanke på arveforhold. Man bør ha en oversikt over hvordan arverettighetene er regulert for samboere med barn, for å sikre at begge parters ønsker respekteres ved et eventuelt dødsfall. Mange familier i dag består av felles barn og av "mine og dine" barn. Barn man ikke har sammen kalles særkullsbarn, og det følger egne regler for arv. Her får du innsikt i de viktigste reglene.

Arveloven

  • Har dere som samboere felles barn arver dere fire ganger grunnbeløpet (4G). Skal dere arve mer av hverandre må dette nedtegnes i et testament. Har man ikke felles barn og ønsker å arve fra hverandre må dette også nedtegnes i et testament.
  • Har dere i løpet av samboerskapet fått barn sammen, kan gjenlevende sitte i uskiftet bo etter at samboeren har falt bort.
  • Har man vært samboere i mer enn fem år og har særkullsbarn, tilgodeser man hverandre med inntil 4G, dette går foran særkullsbarnets rett til pliktdelsarv.
Far, baby, mor og sønn står i stua og smiler, til illustrasjon for renteendring

Lånekalkulator

Lurer dere på hvor mye dere kan låne? Ved å teste vår lånekalkulator får dere et estimat på hvor mye lån dere kan få for å kjøpe bolig sammen.

Hvor mye kan vi låne?

Hvor mye man kan låne sammen er avhengig av inntekt, annen gjeld, antall barn og egenkapital for å nevne noe. Ved å søke om finansieringsbevis får dere vite hvordan banken vurderer deres betjeningsevne, og da får dere en sum å forholde dere til når dere ønsker å kjøpe bolig

Det er viktig å se at man har evnen til å betjene fremtidig boliglån, og da kan det være nyttig å teste en boliglånskalkulator, denne forteller deg i kroner hva utgiften blir hver måned.

Når man kjøper bolig sammen er det vanligst at partene eier like mye, altså at eierskap og lån er fordelt 50/50. Men, er formuesforholdet mellom samboere ulikt, og en part har mer eller mindre egenkapital enn den andre kan man justere eierforholdet deretter. Dette bør også reflekteres i innbetalingene som gjøres på lånet.