Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt

Vi i BN Bank har taushetsplikt, og vil behandle dine personopplysninger etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som kunde hos oss. Vår personverninformasjon er i tråd med anbefalingene i bransjenorm fra Finans Norge.

Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og gi råd til deg, og dele dine kundeopplysninger med samarbeidende selskaper, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake. Vi samarbeider med følgende selskaper:

 • SpareBank 1 Kredittkort

Har du behov for å komme i kontakt med oss om personvern, kan du sende e-post til vårt personvernombud Karianne Snøan Iversen.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

BN Bank behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Identifikasjonsinformasjon som navn, fødselsnummer og kopi av legitimasjon
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse
 • Finansiell informasjon som kunde- og produktavtaler, transaksjonsdata og kreditthistorikk
 • Opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter

Formålet med vår behandling av personopplysninger er at vi skal levere våre produkter og tjenester til deg. Konkret innebærer dette:

 • Kundeadministrasjon som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kundekommunikasjon, betalinger og faktureringer
 • Markedsføring av våre produkter og tjenester
 • Produktutvikling og analyser
 • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
 • Sikkerhet
 • Deling av kundeopplysninger med selskaper banken samarbeider med etter et frivillig samtykke fra deg
 • Oppfyllelse av bransjespesifikk regulering

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, for at vi skal kunne sikre at de fungerer slik de skal.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivililg samtykke fra deg.

For å kunne betjene deg som kunde, trenger vi personopplysnnger. Her kan du se hvordan vi henter inn, registrerer og utleverer slike opplysninger.

Innsamling av personopplysninger fra deg som kunde og fra andre

De personopplysningene vi registerer om deg vil vi som regel innhente fra deg som kunde. Vi vil ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. Vi vil også registrere opplysninger om personer som vi har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om innskudd og betalingsoppdrag var saklig begrunnet.

Ønsker vi å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendig for ivaretakelse av avtaleforholdet skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel fra kilder hos offentlige og private virksomheter. Dette kan være markedsrelaterte eller demografiske opplysninger, som vi blant annet henter fra Folkeregisteret og Eiendomsregisteret.

Utlevering av personopplysninger

Med utlevering av personopplysninger mener vi overføring til annen virksomhet som har rett til å bruke opplysningene. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

BN Bank ønsker å dele opplysninger om deg med våre samarbeidspartnere for å kunne tilpasse tilbud til deg. I slike tilfeller vil vi be deg om samtykke for å gjøre dette. Les mer om samtykke her.

Til private og offentlige virksomheter

Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Hvis det er lov og vår taushetsplikt ikke er til hinder, kan personopplysninger utleveres til andre banker, finansforetak og samarbeidspartnere. Et eksempel kan være om du vil se kontoinformasjonen din i en annen bank. For å gjennomføre transaksjoner på en sikker måte kan vi også utlvere opplysninger til tredjeparter i en betalingstransaksjon.

Ved betalinger til eller fra utlandet utleverer vi tilhørende personopplysninger til den utenlandske banken. Det er lovene i mottakerlandet som bestemmer hvilke opplysninger som utleveres til opffentlige myndigheter eller kontrollorganer. For eksempel for å ivareta mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning og tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Om utenlandske skatteforpliktelser

Norge har inngått en avtale med USA om gjensidig skatterapportering, kjent som FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Etter avtalen er norske finansinstitusjoner forpliktet til å identifisere og rapportere amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA til norske skattemyndigheter. Du finner mer informasjon om FATCA på nettsidene til det amerikanske skattedirektoratet eller Skatteetaten.

I følge Skattedirektoratet skal opplysningspliktige fra og med 1. januar 2016 identifisere kontohavere som er skattemessig bosatt i andre land, også kjent som CRS (Common Reporting Standard). Nye konti kan ikke opprettes før egenerklæring er innhentet og gjennomgått. Les mer om CRS hos Skatteetaten.

Bruk av databehandlere

BN Bank har inngått avtaler med leverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysningene som deles med våre leverandører. BN Bank benytter også leverandører utenfor EU/EØS. I de tilfellene vi bruker leverandører utenfor EU/EØS, inngår vi EUs standardkontrakt med databehandlere som behandler personopplysninger. Våre leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det de er innhente til.

Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og gi råd til deg, og dele dine kundeopplysninger med samarbeidende selskaper, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake. Vi samarbeider med følgende selskaper:

 • SpareBank 1 Kredittkort

Det er viktig at du føler deg trygg på at dine personopplysninger er sikre hos oss. Her kan du se hva vi gjør for å trygge opplysninger mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak

Allerede under utvikling av nye løsninger og systemer begynner arbeidet med sikkerhet. Vi vurderer funksjonalitet mot risiko og sikkerhetstester løsninger og systemer slik at feil og svakheter unngås i det lengste. Løsninger og systemer som er i produksjon og behandler dine opplysninger blir kontinuerlig oppdatert og overvåket slik at feil unngås eller oppdages så raskt som mulig.

BN Bank arbeider kontinuerlig med å ivareta sikkerheten i systemer og løsninger. Dette innebærer blant annet riktig bruk av sikkerhetsteknologi, som kryptering og brannmurer, samt utvikle andre tiltak som understøtter sikkerheten hos BN Bank. Viktige tiltak er et eget styringssystem for informasjonssikkerhet, tilgangskontroll, avvikshåndtering og opplæring. F.eks. får alle ansatte i BN Bank jevnlig opplæring i informasjonssikkerhet slik at de som behandler dine personopplysninger har god kjennskap om hva som skal til for å holde dine opplysninger trygge.

Slik kan du selv øke sikkerheten

Med noen enkle grep kan også du øke sikkerheten til dine personopplysninger.

Her kan du lese mer om:

Er du kunde av BN Bank behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

Innsynsrett

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Dine personopplysninger er i hovedsak tilgjengelige i din nettbank. Dersom du ikke har nettbank eller på annen måte ikke kan lese elektroniske dokumenter, kan vi sende deg informasjonen på papir.

I visse tilfeller er det unntak fra retten til innsyn. Dette er typisk der vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor vi må holde informasjonen hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Unntak er det også hvis opplysninger bare finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. BN Bank kontrollerer opplysninger opp mot folkeregisteret og andre kilder.

BN Bank sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Begrensning av personopplysninger

Du kan kreve begrensning i behandlingen av dine personopplysninger i gitte tilfeller uten at du ønsker opplysningene slettet.

Begrensning av behandling kan innebære at personopplysningene ikke kan brukes til noe, men vi kan fortsatt kunne lagre dine opplysninger.

BN Bank kan begynne å behandle dine personopplysninger igjen hvis det er aktuelt i forbindelse med rettskrav, eller om det er for å verne en annen persons rettighet. Nærmere vilkår og informasjon om begrensing av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Skjerming av dine personopplysninger

Har du et særlig behov for at vi begrenser antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i, dine personopplysninger, kan vi vurdere det.

Ved å skjerme dine opplysninger innebærer det en vesentlig reduksjon av vår mulighet for å følge opp deg som kunde. Nærmere vilkår og informasjon om skjerming av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Få dine opplysninger utlevert i maskinlesbart format (dataportabilitet)

Du har i visse tilfeller rett til å få med deg dine egne opplysninger som du har gitt til oss, i et maskinlesbart format. Dette gjelder informasjon du har gitt oss basert på samtykke eller avtale og hvor opplysningene er lagret digitalt.

Innsigelse mot behandling

I noen tilfeller har du rett til å protestere (innsigelsesrett) på en behandling av personopplysninger BN Bank gjør. Din innsigelsesrett vil vi vurdere ut i fra din situasjon, det kan for eksempel være hvis du har spesielt behov for beskyttelse av identitet eller om du tilhører en særlig sårbar gruppe i samfunnet. Nærmere vilkår og informasjon om din rett til å ha innsigelser mot behandling av personopplysninger får du ved å kontakte vårt personvernombud.

Du har rett til å protestere på behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Skulle du ønske å reservere deg mot direkte markedsføring, kan du kontakte kundeservice.

Automatiserte avgjørelser

Med automatiserte avgjørelser menes avgjørelser som foretas av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. Når slike avgjørelser har juridisk eller tilsvarende vesentlig betydning for deg, kan vi i BN Bank bare gjøre dette når det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, når lovgivningen påbyr/gir adgang til det eller når det er basert på et samtykke du har avgitt.

Når vi utfører slike automatiserte avgjørelse har du blant annet rett til å be om menneskelig inngripen i behandlingen og til å få en forklaring på avgjørelsen som er tatt. Mer informasjon om vilkår og dine rettigheter får du ved å kontakte oss.

Når vi utfører slike automatiserte avgjørelser har du blant annet rett til å be om menneskelig inngripen i behandlingen og til å få en forklaring på avgjørelsen som er tatt. Mer informasjon om vilkår og dine rettigheter får du ved å kontakte oss.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at BN Bank ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan du klage til oss og eventuelt klage til Datatilsynet.

Ved hjelp av personopplysninger, interesse- og brukergruppeprofiler tilpasser vi kommunikasjon, rådgivning og tilbud for at de skal oppleves som relevante og nyttige. Opplysningene om deg blir også brukt i analyser, kundeundersøkelser og utvikling av produkter og tjenester.

Kanaler for digital kundeservice og markedsføring

Du kan oppleve å se annonser fra oss på sosiale medier og nettsider når vi kjøper annonseplass gjennom tjenester som Facebook Custom Audience, Google Match eller Schibsted SPID-match. Når disse tjenestene benyttes, kobles din e-postadresse eller ditt telefonnummer opp mot det som er registrert på din bruker hos leverandøren av det sosiale mediet. Informasjonen blir kryptert slik at personopplysningssikkerheten ivaretas og opplysningene benyttes bare til å gjennomføre plasseringen av annonsen.

BN Bank kan behandle personopplysningene dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. Eksempler på dette er:

 • Markedsføre våre produkter og tjenester på annonseplasser i sosiale medier
 • Utarbeidelse og gjennomføring av markedsføringskampanjer
 • Kundeoppfølgingsformål
 • Utarbeide produkttilbud

Hvis du ikke ønsker denne type annonser fra oss kan du reservere deg hos ulike leverandører:

Avmelding Facebook
Avmelding Google
Avmelding Adform
Avmelding Appnexus

Du kan eventuelt kontakte vårt kundesenter så registrerer vi din reservasjon.

Samtykker

For at BN Bank skal kunne gi deg tilpassede tilbud må vi først få ditt samtykke. Samtykkene vi ber om finner du i nettbank og mobilbank under -Instillinger - Mine Samtykker. Du kan når som helst endre ditt samtykke.

Uten samtykke fra deg, vil vi kunne benytte nøytrale opplysninger om deg til kundeoppfølging og markedsføring: ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om.

Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og råd til deg, og dele dine kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake:

 • Sparebank 1 Kredittkort

Reservasjonsrett

Hvis du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg via nettbank eller mottatt epost. Eventuelt ta kontakt med kundeservice så vil vi registrere din reservasjon. Oppfølging av dine tjenesteavtaler som vi er pliktig til vil fortsatt skje, selv om du har reservert deg mot markedsføring.

Vi bruker enkelte personopplysninger for å vurdere risiko ved salg av produkter og tjenester. Dette gir deg som kunde trygghet for at dine verdier blir tatt godt vare på.

Etter reglene i Finansforetaksloven bruker vi kredittopplysninger og andre personopplysninger for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Beregningene gjøres med egne modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger kan i forbindelse med dette innhentes fra kredittopplysningsforetak.

Vi har et stort samfunnsansvar og forvalter store verdier for våre kunder. Slik forebygger og avdekker vi mulighet for svindel, kriminalitet og terrorhandlinger.

Personopplysninger kan brukes for å forebygge, avdekke, oppklare bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene kan innhentes fra og utleveres til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være minst fem år etter registreringen.

Vi er også pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner etter hvitvaskingsloven til Økokrim v/Enheten for finansiell etterretning (EFE).

BN Bank kan behandle personopplysningene dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. Eksempel på dette er profilering for å avdekke svindel ved transaksjonsovervåkning, samt for å forebygge og avdekke straffbare handlinger.

Lagring av samaler på chat

 • Innlogget i nettbank:
  Hvis du starter en chat når du er innlogget i nettbanken, vil den bli lagret og knyttet til deg som kunde. Dette gjør vi for å kunne gi deg best mulig kundeservice når du er i kontakt med banken senere, og som dokumentasjon ved eventuelle tvistesaker.
 • Ikke innlogget i nettbank:
  Starter du chat fra bankens nettsiden uten å være innlogget i nettbank, er samtalen anonym. Chaten lagres for bruk i statistikk og evaluering av kundeservice, men kan ikke knyttes til deg som kunde. Chatene lagres i 1 år.

Mobilappene våre trenger i noen tilfeller tilgang til funksjoner og informasjon på din telefon. Appene ber bare om de tilgangene som er nødvendige for at de skal fungere, og det innebærer bare dine data og appen. Vi kan ikke se dataene på mobilen din.

Behandlingen av dine personopplysninger ved bruk av BankID er beskrevet i avtalevilkårene for personbankID, punkt 7.

Åpne avtalevilkår.

Slik bruker vi cookies og analyseverktøy

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg det du trenger.

Nettsidene til BN Bank benytter seg av cookies (også kalt informasjonskapsler). Dette er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. I tillegg til cookies bruker vi piksler og script fra tredjepart.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden vår til å fungere.

Verktøyet vi benytter for å innhente informasjon er Google Analytics og vi har avtaler som garanterer at brukere vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles. Dataene som samles i Google Analytics, lagres på Googles servere i USA.

Har du vært innlogget, kan vi bruke informasjon om det du gjør på nettsidene til å gjøre din brukeropplevelse bedre. Formålet med informasjonen vi samler inn er å:

 • tilrettelegge nettsidene mer i retning av dine behov.
 • gi deg bedre anbefalinger, tilpasse tilbud og tjenester.
 • kontakte deg hvis du står fast.

Hvis du ikke har logget inn på våre sider, har vi ikke mulighet til å identifisere deg som enkeltperson, men vi måler allikevel aktivitet på våre nettsider i form av statistikk som:

 • Hva brukerne gjør på nettsidene våre, som for eksempel hvilke sider de besøker og hvor ofte eller hvor lenge de er her.
 • Brukernes omtrentlige geografiske plassering ved hjelp av IP adresse, som deretter blir anonymisert.
 • Teknisk informasjon om brukernes nettleser og operativsystem.

Dette vil vi igjen bruke ut til ulike kundegrupper slik at vi kan gi bedre anbefalinger, informasjon og produkter tilpasset deres behov.

 

Ulike typer cookies vi bruker
Dette nettstedet bruker fire forskjellige typer cookies, inndelt etter formålet de tjener:

 • Nødvendige
  Disse cookiene er viktige for den underliggende driften og støtter viktig funksjonalitet.
 • Preferanse
  Disse cookiene bruker vi for å støtte din opplevelse av siden. De gir oss «hukommelse» på din tidligere bruk og grunnlag for optimalisering av innhold og løsninger.
 • Statistikk
  Statistikk-cookies hjelper oss å forstå hvordan kundegrupper, og ikke du som enkeltperson, leser og bruker nettsidene våre.
 • Markedsføring
  Cookies som brukes til å måle hva du gjør på våre nettsider. Informasjonen kan brukes til å bygge interesse- og brukergruppeprofiler samt til å utvikle og vise deg relevante annonser. 

Ved hjelp av cookies, piksler og script utstedt av tredjepart, kan du oppleve å få markedsføringsbudskap fra oss, basert på sider du har besøkt (retargeting).
Dette gjør oss også i stand til å slutte å vise en annonse når et definert punkt i en prosess er gjennomført. Disse cookiene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

 

Innstillinger for bruk av cookies

Du kan slette registrerte cookies i nettleseren, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at noen av nettsidene våre ikke fungerer slik de skal. Dersom du blokkerer for bnbank.no, vil det ikke være mulig å logge inn i nettbanken.

nettvett.no kan du sjekke hvilke kapsler som er satt på din maskin og hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler.

Du bestemmer selv om du ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i laging av informasjonskapsler / cookies. Dersom du ønsker å akseptere eller avslå informasjonskapsler kan du endre dette i innstillinger i nettleseren. Hvis du ønsker å avslå informasjonskapsler vil du fortsatt kunne bruke våre nettsider og visse tjenester. Merk at hvis informasjonskapsler har blitt begrenset kan dette påvirke funksjonaliteten til nettsiden. 

Gjennom nettleseren kan du også slette tidligere lagrede informasjonskapsler. Hvordan du aksepterer eller avslår informasjonskapsler er avhengig av hvilken nettleser du bruker og mer informasjon finner du her: