Derfor trives vi i BN Bank :-)

Bredde i stillingene

Ansatte i BN bank får et bredt spekter av læring, og involveres i mye. Vi har ikke spissede, spesialiserte stillinger hvor du kun jobber med en liten del av prosessen. Her følger vi prosessene våre omtrent fra start til slutt. 

Vi er svært opptatt av en fungerende delingskultur. Her deler vi kunnskap og erfaringer på tvers av avdelinger og team. Slik kan vi hjelpe hverandre, og sammen finner vi beste praksis. 

Ditt bidrag teller

Vi er avhengige av ansatte som ønsker å medvirke, samt bidrar til utvikling av våre prosesser. Din nysgjerrighet vil bidra til å gjøre oss oppmerksom på hvordan oppgavene kan løses på andre måter.  

Fra du har en idé, til denne blir behandlet i ledergruppen, kan det gå bare dager. Her vil din stemme ha stor betydning, og akkurat DU kan bidra til det bedre. 

Vi-følelse

Her er det ingen «jeg» eller «du». I BN Bank har vi en sterk «vi-følelse». Det er alle vi, oss, som sammen bidrar til den beste banken. Vi er alle sammen en stor familie. 

Du vil oppleve å bli sett og hørt av de rundt deg. Her har vi et miljø hvor det er enkelt å bli en del av kollegiet, hvor du vil bli inkludert i det som rører seg i banken. 

Tilbakemeldingskultur

Vi jobber daglig med å styrke tilbakemeldingskulturen vår.
I BN Bank mener vi at det er mye bedre om vi snakker MED hverandre, i stedet for OM hverandre.  

I BN Bank opplever du et varmt arbeidsmiljø hvor alle ønsker hverandre det beste. Vi vil hverandre godt, og unner hverandre suksess. Alle kjenner alle, dette bidrar til et trygt miljø der det ikke finnes spisse albuer. 

Rekrutteringsprosessen

Når søknadsfristen har gått ut, vurderes søknadene og kandidater velges ut til intervju. På grunnlag av intervjuene og eventuelle tester blir aktuelle kandidater med videre i prosessen, før vi finner den/de vi synes er mest egnet til stillingen.

Vi foretar bakgrunnssjekk og tar kontakt med aktuelle referanser. Din søknad og eventuelle vedlegg til denne vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig. Du hører selvfølgelig fra oss selv om du ikke får jobbtilbud.

Onboardingprosessen

I BN Bank følger nyansatte en egen onboardingprosess.
Dette er viktig for at den nyansatte raskt skal få god innsikt i hvordan hele organisasjonen fungerer sammen som et maskineri, og bli trygg i sin nye rolle.

Alle blir gitt sin egen fadder som følger opp den nyansatte både faglig og ikke minst sosialt. Det gjennomføres introduksjonsmøter med alle avdelingsledere, dette for å lære mer om hvem som jobber i hver avdeling, hvilket ansvar ulike avdelinger her, og hva de respektive avdelingene jobber med i hverdagen.
I tillegg gjennomføres et bli-kjent-møte med bankens øverste sjef, dette for at den nyansatte skal bli kjent med mennesket, og ikke bare «sjefen».

Vi vektlegger tett oppfølging fra nærmeste leder, og derfor setter vi av tid til strukturerte samtaler med alle nyansatte om utvikling, mål og trivsel.