Trygghet ved utleie

Opprettes av utleier

Står i leietakers navn

Hvordan opprette depositumskonto?

For å opprette depositumskonto hos oss må du først etablere kundeforhold hos oss, følg deretter disse stegene: 

 1. Opprett depositumskonto i nettbanken
 2. Utleier oppretter depositumskonto i nettbanken og signerer med BankID. Det er kun den som er oppført som utleier i leiekontrakten som kan opprette kontoen.
 3. Leietaker mottar e-post med lenke og signerer med BankID.
 4. Depositumskonto blir synlig i nettbanken til begge parter.
 5. Leietaker betaler inn depositumsbeløpet.
 6. Vi anbefaler utleier å opprette husleiekonto i BN Bank.

Hvem oppretter depositumskonto?

Depositumskonto opprettes av utleier. Det er kun den som står oppført som utleier i leiekontrakten som kan opprette depositumskontoen.

Hva er depositumskonto

Depositumskontoen er en sperret konto som disponeres av utleier og leietaker i fellesskap. Kontoen opprettes av utleier, men står i leietakers navn.

Hvorfor husleiekonto?

Hvis utleier skal fremme krav om dekning av ubetalt husleie til banken, må husleiekonto (konto som leien blir betalt til) og depositumskonto være i samme bank.

Hva er et depositum

Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet i leieperioden. Depositumet skal dekke eventuelle skader, skyldig husleie, eller andre krav etter leieavtalen.

Dette trenger du for å åpne en depositumskonto

 • Navn, personnummer, e-post og telefonnummer til leietaker.
 • Adressen til leieenheten.
 • Elektronisk kopi av signert leiekontrakt.
 • Kontonummer i BN Bank for belastning av etableringsgebyret.

Depositumskonto pris

Etablere i nettbank    300,-
Etablere manuelt 1 300,-
Avslutte        0,-
Rentesats  0,10 %

  

Opprett husleiekonto

Her kan du enkelt opprette en brukskonto for å få husleie fra leietakeren inn på. Den er gebyrfri i bruk og du får full oversikt i nettbanken. 

Er leietaker en bedrift?

Ta kontakt med oss for opprettelse av konto, da det må gjøres manuelt.

Du når oss på telefon 73 89 20 00 eller smb@bnbank.no.

Avslutte depositumskonto

Er leieforholdet avsluttet kan depositumskontoen også avsluttes. Hvordan dette gjøres er avhengig av om utleier og leietaker er enige om oppgjøert eller ikke. 

Ofte stilte spørsmål

Når leiekontrakten er signert, opprettes depositumskonto. Denne skal stå i leietakers navn, men utleier kan bestemme i hvilken bank kontoen skal opprettes. Begge parter har innsynsrett på kontoen, men depositumet er sperret i leieperioden. 

Depositumskonto opprettes av utleier. Det er kun den som står oppført som utleier i leiekontrakten som kan opprette konto. 

 

Det er vanlig at leietaker og utleier oppretter en depositumskonto sammen når man har inngått en skriftlig leiekontrakt. Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet i leieperioden. Depositumet skal dekke eventuelle skader, skyldig husleie eller andre krav etter leieavtalen. Kontoen skal opprettes i leietakers navn, men blir disponert av både leietaker og utleier sammen.

Depositumet settes inn på en depositumskonto, som er en sperret konto som står i leietakers navn. Når leieforholdet er over, avsluttes depositumskontoen. Det er utleier som skal bære kostnaden for depositumskontoen.

Depositum betaler du fra konto i den banken du er kunde. Logg inn i nettbanken din der for å overføre avtalt beløp. Kontonummeret til depositumskontoen finner du i kontoavtalen, og i din nettbank her i BN Bank. Logg inn her for å se kontonummeret til depositumskontoen som du skal overføre til. 

Dersom leietaker skal ha hele beløpet kan utleier frigi dette i nettbanken sin ved å trykke på depositumskontoen og velge «Frigi». Beløpet blir da tilgjengelig for leietaker. Merk at denne funksjonen ikke er tilgjengelig dersom banken har opprettet kontoen manuelt. 

Skal depositumsbeløpet fordeles, eller banken har opprettet kontoen manuelt, benytt dette skjemaet: Oppgjør depositumskonto

 

Utleier fremmer krav

Krav kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Utleier må først fremme kravet til leietaker, helst skriftlig. Dersom leietaker ikke er enig i utleiers krav, kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. 

Gjelder utleiers krav skyldig husleie, kan utleier kontakte banken, som på visse vilkår kan utbetale denne fra depositumskontoen. Det er en forutsetning at depositumkonto og husleiekonto er i samme bank for at utleier skal kunne fremme krav om dekning for ubetalt husleie direkte til bank, ref. Husleieloven § 3-5 og punkt 6 i kontoavtalen.

• Husleien må ha blitt innbetalt til utleiers konto i BN Bank.
• Leieavtalen må dokumentere at husleie skal innbetales på utleiers konto i BN Bank.
• Utleier må dokumentere overfor banken hva som er start- og sluttdato for leietakers betalingsplikt.

Dersom disse punktene oppfylles fremmer banken utleiers krav overfor leietaker per brev. Banken utbetaler skyldig leie til utleier dersom leietaker innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot utleier.


Leietaker fremmer krav

Krav om frigivelse av depositum kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Leietaker må først fremme kravet til utleier, helst skriftlig. Dersom utleier ikke er enig i leietakers krav kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. 

Etter at leietaker har fremmet sitt krav til utleier uten å komme til enighet kan leietaker sende sitt krav mot utleier til banken. Banken fremmer da leietakers krav til utleier per brev. Banken frigir depositumet til leietaker dersom utleier innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot leietaker

 

Dette avhenger av hvordan leieforholdet er inngått.

 • Dersom dere har en leiekontrakt hvor dere er solidarisk ansvarlige sammen, skal det kun opprettes en depositumskonto.
 • Dersom dere har organisert leieforholdet med en leiekontrakt pr leietaker, så må det opprettes en depositumskonto pr leietaker.

Leietaker er eier av depositumskontoen sammen med utleier som disponerer kontoen .