Dette gjør banken når vi får varsel om at en kunde har gått bort

 • Konto sperres for uttak/overførsler. Konto er fremdeles åpen for innbetalinger (som for eksempel sluttoppgjør for lønn, pensjon, skatt eller lignende).
 • AvtaleGiroer eller betalinger som ligger til forfall vil ikke bli belastet.
 • Utgifter i forbindelse med begravelse kan belastes før skifteattest foreligger. Faktura må da sendes til oss, og være signert av en eller flere arvinger.
 • Konti kan belastes for strøm, husleie, telefon som er påløpt frem til dødsdato, samt begravelseskostnader. Det er da nødvendig å oversende en scannet kopi av fakturaen som er signert av en eller flere arvinger.
 • Faste trekk til boliglån i banken vil fortsette selv om konto er sperret.
 • Disponenter fjernes fra konto.
 • Bankkort, tilgang til nettbank, og andre selvbetjeningsløsninger sperres.

Les mer om hva som bør gjøres etter dødsfall på domstol.no

Avslutte konto per post - dette trenger vi

 • Kopi av skifte-/uskifteattest utstedt av tingretten.
 • Henvendelse om kontoavslutning signert av arvinger/fullmektig.
 • Fullmakter fra arvinger - dersom skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig.
 • Kopi av gyldig legitimasjon for alle arvinger, samt fullmektig.

Dokumentasjon sendes inn per post til:
BN Bank
Postboks 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Av personvernhensyn kan ikke dokumentasjon sendes på e-post.

Dødsbo der avdøde var bosatt i utlandet

 • Hvis kontoopplysninger skal utleveres/kundeforholdet skal avsluttes, må banken få tilsendt en bekreftet kopi av dødsattesten og en bekreftet kopi av testamentet eller et annet arvebevis. Hvilke dokumenter som utstedes i andre land i forbindelse med dødsfall kan variere. Kopiene må være av originaldokumentene, og i tillegg være stemplet «Bekreftet kopi». Vi godkjenner ikke kopier av dokumentkopier. Dokumentene må være oversatt til norsk eller engelsk av en autorisert translatør, og bekreftet av notarius publicus.
 • Dersom det er flere arvinger i boet og dokumentene ikke opplyser hvem som skal opptre på vegne av boet, må vi be om skriftlig fullmakt fra hver av arvingene der de samtykker i at kundeforholdet skal avsluttes. Bekreftede kopier av arvingenes legitimasjoner må også vedlegges. Også disse dokumentene må være bekreftet av notarius publicus.
 • Ved avslutning av kundeforholdet må banken få opplyst mottakerens navn, adresse og kontonummer.
 • Hvis pengene skal overføres til utlandet, må banken få opplyst mottakerens navn, adresse, IBAN-nummer og BIC-adresse, samt bankens navn og adresse.
 • Oppdraget må signeres av den/de som opptrer på vegne av boet.

Innsyn i avdødes kundeforhold

Også avdødes kundeforhold er omfattet av ordinære regler for personvern og taushetsplikt. For at banken skal kunne gi arvinger innsyn i kundeforholdet, må arvingene be tingretten utstede skifteattest eller formuesfullmakt. Med skifteattest eller formuesfullmakt kan navngitte arvinger få innsyn i avdødes kundeforhold. For dødsfall før 2021 kan arvinger få innsyn fra dødsdato. For dødsfall fra 2021 kan arvinger få innsyn inntil tre måneder før dødsfallet.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 73 89 20 00 eller på e-post post@bnbank.no