Samboere og felles gjeld  

Har man kjøpt bolig sammen og eier felles bolig, har mange samboere opprettet felles gjeld gjennom å ta opp et boliglån der en er hovedlåntaker, og en er medlåntaker. I skattemeldingen for 2023 fordeler for øvrig Skatteetaten lån og renter likt mellom alle låntakere. Dette er nytt av året, tidligere har for eksempel rentene for samboere med felles lån kun blitt påført den ene låntakeren. 

Lik fordeling av renter og rentefradrag

Tidligere innrapporterte bankene lån og renter på den som stod som hovedlåntaker i banken. Dermed fikk den ene hele rentefradaget (og hele gjelden), mens samboeren ikke fikk noe rentefradrag selv om innbetaling og eierandel er 50/50. Dette kunne føre til at den i samboerforholdet som var hovedlåntaker fikk igjen mye på skatten, mens den andre måtte betale restskatt.

Som nevnt vil Skatteetaten i skattemeldingen fra 2023 nå fordele lån og renter likt mellom alle låntakere, men det kan uansett være lurt å sjekke at fordelingen er korrekt. To personer som har lån sammen skal nå få forhåndsutfylt 50 prosent av lån og renter hver i skattmeldingen. Er man tre låntakere får hver 33,33 prosent osv.

Har man en nettoinntekt på under 58 250 kroner mister man effekten av hele rentefradraget, dermed bør dette fradraget ligge hos den som i dette tilfellet som har høyere inntekt.  

Det er uansett gunstig å eie 50 prosent av boligen hver, og stå til ansvar for 50 prosent av lånet, da har man krav på like mye tilbake om man skulle gå fra hverandre. Oversikt over gjeld og renter, samt hvilke opplysninger som gjelder for ditt samboerforhold, finner du i skattemeldingen. 

LES OGSÅ: Dette bør du sjekke i skattemeldingen.

Meldepliktige samboere 

Med meldepliktige samboere i skatterettslig forstand menes samboere som har eller har hatt felles barn, hvor minst en av samboerne har rett til pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP). Som meldepliktige samboere kan dere i utgangspunktet fritt fordele kapitalinntekter og kapitalugifter mellom dere i skattemeldingen. De vanligste kapitalinntekter og utgifter dere kan fordele mellom dere er: 

  • Renteinntekter
  • Renteutgifter (dertil rentefradrag)
  • Aksjeutbytte
  • Salgsgevinst
  • Salgstap 

Slik kan samboere fordele rentefradrag  

Ifølge opplysninger fra Skatteetaten kan man fordele fradrag for renter mellom samboere i skattemeldingen, og det må gjøres i henhold til eierbrøken på lånet. 

Eier den ene 70 prosent av boligen, og den andre står oppført med 30 prosent så fører den ene 70 prosent av gjeldsrentene i sin skattemelding, og den andre 30 prosent av gjeldsrentene i sin skattemelding. Dette er til forskjell fra ektepar som kan fordele rentefradraget slik de selv vil, uten hensyn til eierbrøk. I flytting av gjeldsrenter er det viktig at totalsummen er den samme også etter endring.  

Det er ikke en stor prosess å endre skattemeldingen. Under temaet "Bank, lån og forsikring" finner du all informasjon om din gjeld, samt dine innskudd og renter. Her velger man "Åpne og endre" og legger inn den informasjonen du ønsker å korrigere til.

Samboere og formuesskatt

Det er forskjell på hvordan en eventuell formuesskatt slår inn hos ektefeller og samboere. Ektefeller har per 2022 et felles bunnfradrag (fribeløp) på kr 3 400 000. Det betyr at har den ene ektefellen for eksempel 3 millioner kroner i formue, og den andre null, betaler de ikke formuesskatt.  

Dette er til forskjell fra samboere. Som enkeltperson har vi alle et bunnfradrag (fribeløp) på kr 1 700 000 (per 2022). Det betyr at om den ene samboeren har 3 millioner kroner i formue, og den andre 0, så må den med formue betale formuesskatt av:  

 

Formue på 3 000 000 kroner - fribeløp på 1 700 000 kroner = 1 300 000 kroner

Satsen for formuesskatt er 0,95 % per 2022

Utregnet formuesskatt: 1 300 000 kroner * 0,95 % = 12 350 kroner i formuesskatt for den ene samboeren som har formue.

  

Samboere og skatt - med og uten barn  

Samboere skattlegges for hver sin formue og gjeld, og det er flere ting som er nyttig å vite når det kommer til skatt for samboere med felles og egne barn i et samboerskap.  

Har man som samboere felles barn, og barna har formue, er utgangspunktet at denne formuen skal skattlegges med en halvpart hos hver av foreldrene. Dette kan flyttes mellom foreldrene som et grep f.eks for å unngå formuesskatt.  

En slik situasjon kan oppstå om hele boliggjelden er oppført på den ene forelderen, mens den andre har ligningsverdi av bolig, bil, evt hytte på seg. Da kan man flytte de ulike fradragene som beskrevet over, samt flytte barnas formue i skattemeldingen. På denne måten kan man unngå formuesskatt.  

Er man samboer, men har særkullsbarn, altså ikke felles barn, skal man skattemessig regnes som aleneforsørger og lignes i skatteklasse to. Det kan gi store økonomiske fordeler.

Hva er lurt å ha med i en samboerkontrakt?

Det er viktig å inngå en samboerkontrakt/samboeravtale for å sikre ordnede økonomiske forhold, da samboere ikke er sikret under samme lovverk som ektefeller ved et eventuelt samlivsbrudd. En samboeravtale gir par et dokument som klargjør deres rettigheter som samboere, samt hvordan de skal forholde seg ved en eventuell oppløsning av samboerskapet. 

5 ting som er lurt å ha med i en samboerkontrakt

  1. Hvem eier boligen og med hvilken andel?
  2. Ved et eventuelt brudd, hvem skal overta boligen?
  3. Fordeles lån og låneforpliktelser likt eller skjevt?
  4. Hvordan skal de faste felles utgiftene fordeles?
  5. Hva skjer om én blir ufør eller dør? 

Les mer om hva som bør inkluderes i en samboerkontrakt her.