Slik avslutter du depositumskonto

Under finner du veiledning om hvordan du/dere kan avslutte depositumskontoen dere har i BN Bank. Fremgangsmåtene varierer avhengig av fordeling av beløpet og om leietaker og utleier er enig/uenig om fordelingen.

Når partene er enige om oppgjøret

Leietaker skal få alt tilbake

 • Hvis leietaker skal få hele depositumet tilbake etter endt leieforhold så gjøres dette enklest direkte fra utleiers nettbank.
 • Utleier velger da kontoen fra sin oversikt, klikker på plusstegnet og velger «Frigi».
 • Etter å ha bekreftet frigivelse vil utleier slettes fra kontoen, og sperren på beløpet oppheves. Leietaker disponerer da beløpet i løpet av kort tid fra sin egen nettbank

Beløpet skal fordeles mellom partene

 • Oppgjør av konto bestilles da ved å fylle inn oppgjørsskjema.
 • Når vi mottar bestilling på oppgjør sendes dette tilbake til utleier og leietaker som begge må signere med BankID for å bekrefte at det er enighet.
 • Når begge har signert vil vi fordele midlene slik det er bestilt.  
 • Ca. en ukes behandlingstid. 

Når partene er uenige om oppgjøret

Hvis banken mottar krav fra en av partene om utbetaling sendes det et varselbrev til motpart med 5 uker svarfrist. Brevet sendes per post og på epost. Dersom det ikke reises motkrav innen 5 uker er banken pliktig å utbetale depositumsbeløpet.

For utleier

Krav kan kun gjelde skyldig husleie og tidligere husleie må være innbetalt på utleiers konto i BN Bank. 

Det skal varsles skriftlig til banken av utleier med følgende informasjon: 

 • Depositumskontonummer
 • Dato når leieforholdet opphørte
 • Beløp for skyldig forfalt husleie og måneder det gjelder
 • Kontonummer hvor husleie tidligere er innbetalt

Merk: Krav utover skyldig husleie må behandles ved å bringe saken inn for Husleietvistutvalget.

Hva skjer om du er utleier og får et krav tilsendt? 

Får du et krav tilsendt har du som utleier to muligheter. Hvis du ønsker å rette et motkrav på skyldig husleie kan dette varsles skriftlig til banken på samme måte som beskrevet over.

Hvis motkrav gjelder annet enn skyldig leie må du ta saken videre til Husleietvistutvalget hvis du er uenig. Saksnummer som bekrefter at sak er tatt opp hos HTU må sendes til oss innen 5 uker fra kravet er sendt, og kravet blir så fryst inntil saken er avgjort der. 

For leietaker

Krav om utbetaling av depositumsbeløpet varsles skriftlig til banken med følgende informasjon: 

 • Depositumskontonummer
 • Dato når leieforholdet opphørte
 • Kontonummer for eventuell utbetaling av depositumsbeløpet

Hva skjer om du er leietaker og får et krav tilsendt? 

Får du et krav tilsendt må du ta saken videre til Husleietvistutvalget hvis du er uenig. Saksnummer som bekrefter at sak er tatt opp hos HTU må sendes til oss innen 5 uker fra kravet er sendt, og kravet blir så fryst inntil saken er avgjort der.