De fleste boligkjøpere har noe kjennskap til dokumentavgiften, men mange er fremdeles usikre på hva den egentlig innebærer. Er du på boligjakt er det viktig å forstå avgiftens rolle og hvordan den påvirker økonomien i bolighandelen. 

Hva er dokumentavgift

Dokumentavgiften er en avgift som skal betales ved overføring av fast eiendom. Ved overføring av eiendom skjer en tinglysing av dokumentet der hjemmelen blir overført til ny eier. Det er i forbindelse med denne tinglysingen at avgiften blir belastet. Avgiften er på 2,5 % av kjøpesummen.

Formålet med avgiften er å generere inntekter til staten på samme måte som for eksempel merverdiavgift.

Hvem betaler dokumentavgift

Normalt sett er det kjøperen av eiendommen som er ansvarlig for å betale dokumentavgiften. Dette betyr at den som overtar eiendommen, enten det er en privatperson eller bedrift, må dekke kostnadene knyttet til avgiften.

Det er viktig å være oppmerksom på avgiften når man planlegger budrunder og kjøp da denne utgiften kommer i tillegg til selve kjøpesummen. Banken tar hensyn til dokumentavgiften når din låneevne ved et boligkjøp beregnes, det kan derfor være lurt å starte boligjakten med å skaffe deg et finansieringsbevis.

Hvordan betale dokumentavgift

Hvis selger av boligen du kjøper benytter eiendomsmegler vil du få hjelp til hvordan dokumentavgiften skal betales. Da vil megleren og banken sammen ordne med papirarbeid og betaling. I papirene fra banken signerer du en fullmakt som gir banken tillatelse til å overføre pengene til blant annet Kartverket for deg.

Hvis du ikke kjøper via megler/advokat må du ordne med avgiften selv. Informasjon rundt dette finner du på nettsiden til Kartverket.

Fritak fra dokumentavgift

Det finnes situasjoner der det kan være fritak fra å betale dokumentavgift: 

  • Ved overføring av eierskap (hjemmel) mellom ektefeller. Dette gjelder både for eiendommer som er felleseie og særeie.

  • Ved overføring av fast eiendom til ektefelle ved skifte av felleseie ved separasjon eller skilsmisse. Det betyr at ved samlivsbrudd er det fritak for avgiften om man overfører felles bolig seg imellom. Betingelsen er at samboere må ha hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år, venter, eller har felles barn. 

  • Ved arv som er i samsvar med arvelovens regler. Forskudd på arv gir ingen fritak for avgiften, dette da det ikke regnes som arv etter loven. 

  • Ved kjøp av nyoppført bolig som ikke er tatt i bruk. Men, det betales dokumentavgift av tomteverdi når det ikke er festet tomt.

  • Ved kjøp av eiendom i borettslag, dette fordi borettslagsandeler ikke regnes som fast eiendom. 

Skulle det foreligge særlige forhold der man mener at man har rett på fritak for avgiften kan det søkes om dispensasjon. En slik søknad må sendes til Skatteetaten. Dette må også opplyses i skjøtet.

Spørsmål og svar

Dette er et gebyr som må betales for offentlig registrering av eiendomsoverdragelser. Tinglysingsgebyret er på kroner 500 i 2024. Dersom du kun flytter lånet mellom banker uten å endre lånebeløp eller pant er tinglysingsgebyret på 200 kroner.

Sett i lys av eiendom kan hjemmel forklares som den som tinglyser og eier en fast eiendom. Da har man såkalt grunnbokshjemmel til eiendommen.

For 2024 er avgiften til staten på 2,5 % av markedsverdien for eiendommen. Det finnes unntak fra regelen om 2,5 % av markedsverdi, blant annet ved kjøp av borettslagsandel, ved kjøp av nybolig, ved arv eller ved overføring av felleseie mellom ektefeller.

Ved overføring av eiendom til arvinger i forbindelse med dødsfall er man etter loven fritatt for avgiften. 

I utgangspunktet kan man ikke trekke fra dokumentavgift på skatten. 
Hvor du selger en bolig som er utleid og dermed skattepliktig kan dokumentavgiften føres som fradrag. Tinglyusingsgebyr og dokumentavgift legges til kjøpsprisen, og vil redusere gevinst ved senere salg. Denne gevinsten ved salg kan reduseres med ulike fradrag. Du kan da trekke fra meglerhonorar, annonser og dokumentavgift ved kjøp.