Arv er en formuesoverføring mellom generasjoner. Tradisjonelt har arv blitt utdelt etter at avdødes bo er gjort opp, men det er også mulig å gi en del av arven som tidligere, altså i løpet av giverens levetid. Det er dette vi kaller forskudd på arv.

Tom og Siri i BN Bank står i lokalet med en PC og kaffekopp

Hva er forskudd på arv?

Forskudd på arv refererer til en del av arven som gis til arvingene i løpet av giverens levetid. Dette betyr at arvingene mottar sin arv før giveren er gått bort. Forskuddet kan gis som en pengegave, eiendom eller andre formuesverdier som en del av den totale arven som arvingen vil motta.

Det er flere grunner til at stadig flere velger å gi forskudd på arv. 

Dette kan være en måte å hjelpe arvingene i en periode i livet som er økonomisk krevende, eller rett og slett gjøre at giveren får oppleve at arvingene nyter arven mens hen fortsatt er i live.

For andre vil en god grunn til å gi forskudd på arv være at man kan i større grad sikrer seg at det ikke blir konflikter og strid om arven. 

Regler for å gi forskudd på arv

 • Arveloven: Det er arveloven som regulerer forskuddsarv. Denne loven regulerer blant annet arv om det er flere arvinger, om man er gift eller samboer eller om man sitter i uskiftet bo. Arveloven kan man lese mer om hos lovdata.
 • Flere arvinger: Hvis det er flere arvinger, må man se hva arveloven sier hvis det skal gis en betydelig gave til bare én livsarving. Hvis tilsvarende ikke gis til de andre livsarvingene på dette tidspunktet skal denne forskuddsarven komme til avkorting i mottakers senere arv. Gitt at dette var arvelaters ønske. Det er alltid lurt at det er åpenhet når det er flere arvinger, slik at man blir enige når det gis forskudd på arv, og at man sikrer rettferdighet mellom arvingene - når man ser arveoppgjøret under ett.
 • Uskiftet bo: Hvis du sitter i uskiftet bo etter avdød ektefelle eller samboer, har du ikke mulighet til å gi forskudd på arv til en livsarving uten av de andre livsarvingene samtykker.
 • Du som arvelater kan gi fast eiendom som forskudd på arv. Det er da viktig å gjøre en vurdering av verdien på eiendommen, den kan ikke overskrive arvingens del av arven.

Det anbefales sterkt å ha klare avtaler og dokumentasjon om det blir gitt forskudd på arv. Dette bør si noe om størrelsen på forskuddet og hvilke forpliktelser som eventuelt følger med.

Når og hvor mye kan det gis i forskudd på arv?

Når kan det gis forskuddsarv?

Det er ingen absolutte regler for når forskudd på arv kan gis, men her er noen vanlige situasjoner der det kan være aktuelt:

 • Trang økonomi: Hvis en arving befinner seg i en økonomisk kritisk situasjon eller har spesielle behov, kan giveren velge å gi forskudd på arv for å hjelpe arvingen.
 • Livsstilsvalg: Noen givere ønsker å se arvingen nyte arven mens de fortsatt er i live. Dette kan være for å oppleve arvingens glede eller for å bidra til spesifikke prosjekter eller opplevelser.
 • Ved overføring av familiebedrift: Hvis en bedrift er en del av arven er det flere elementer man må ta stilling til. Blant annet hvilke verdier barna skal få mens arvelater lever og hvilke verdier som skal overføres etter arvelaters død. Man må og ta stilling til om det er en eller flere arvinger som skal overta virksomheten. Det er fordelaktig å se overføring av virksomhet i sammenheng med overføring av øvrige verdier i et arveoppgjør. Involver gjerne en advokat i overføring av familiebedrifter slik at man sikrer at alle hensyn blir tatt, både i forhold til arveloven, men og de skattemessige konsekvensene et slikt generasjonsskifte kan få.

Det er viktig å vurdere hver situasjon individuelt og ta hensyn til arvingens behov og giverens ønsker.

Hvor mye kan det gis i forskudd på arv?

I henhold til arveloven er det ingen spesifikk beløpsgrense for forskudd på arv. Det er giverens økonomiske situasjon, dens ønsker og omstendighetene som bestemmer hvor mye som kan gis i forskudd på arv. 

Arveavgiften ble fjernet i 2014, dermed er det ingen skatt på arv. Er man flere arvinger (søsken), eller skal man gi større beløp i forskudd på arv, anbefaler vi at man setter seg inn i arveloven. Dette fordi vi i Norge har pliktdelsarv som sikrer arvinger rett til to tredjedeler av det arvelater etterlater seg. Dette er uavhengig av hva som er bestemt i et testament. 

Dersom forskudd på arv medfører at øvrige arvinger som også har krav på sin del av pliktdelsarven får mindre enn de har krav på, må forskudd på arv skje mens foreldrene lever, og ikke gis på dødsleiet. Forskudd på arv kan ikke gis for å omgå reglene for pliktdelsarv.

Det er også viktig at forskudd på arv ikke går på bekostning av forpliktelser som arvelater har. Det kan være gjeldsforpliktelser eller andre kostnader knyttet til for eksempel bolig.

Forskudd på arv bør dokumenteres. Dette gjøres enten i testamentet eller i et eget dokument hvor det fremgår at det har vært gitt forskuddsarv, og hvor mye. Dette er spesielt viktig om det er flere arvinger i bildet. 

Hvordan gi forskudd på arv til barn og arvinger?

Mennesker går rundt i Oslo, til illustrasjon for betaling

Å gi forskudd på arv til barn og arvinger kan gjøres på flere måter. Det kan være pengeoverføring, overføring av eiendom, gjennom salg av eiendom eller overføring av bedrift. Ved enklere pengeoverføringer eller overføring av eiendom der verdiene er slik at man kan fordele likt mellom arvingene, holder det ofte at planene er kommunisert med alle arvinger og at overføringen dokumenteres skriftlig. 

Det er viktig å være klar over at arv og forskudd på arv ikke er det samme, og det kan være avgjørende hva verdioverføringen kalles. For å hindre misforståelser og tvister må det gjøres klart om overføringen er ment som forskudd på arv eller som gave. Hvis det er en gave, skal den ikke avkortes i det endelige oppgjøret av boet. Dette dokumenteres enten gjennom testament, i et eget dokument, eller så kan man opprette et gavebrev som dokumenterer beløpet og formålet med forskuddet.

Skatt på forskudd på arv

I følge skatteloven utløser verken arv eller gaver skatteplikt. Merk også at gaver og arv ikke regnes som realisasjon i henhold til skatteloven. Dette betyr at arvelater heller ikke må skatte av en eventuell fremtidig gevinst. 

Dersom du mottar forskudd på arv som overskrider 100 000 kroner skal denne opplysningen legges inn i skattemeldingen. Dette er ikke fordi pengene er skattepliktige, men fordi dette vil forklare en skattemessig endring i din formue. 

Forskudd på arv kan utløse formuesskatt hos mottakeren. Arven i seg selv er ikke skattepliktig, men om mottaker av arven vil få høyere formue enn gjeld, og formuen overskrider 1,7 millioner kroner (3,4 millioner kroner for ektefeller) vil det utløses formuesskatt. Formue i denne sammenhengen kan være alt fra bankinnskudd og aksjer til eiendom, biler og lignende.

Råd om forskudd på arv

Her får du en oppsummering og samling av gode råd ved mottak av forskuddsarv:

 • Lag et skriftlig dokument som redegjør for overføring og mottak av forskudd på arv, dette kan hindre konflikter i fremtiden.
 • Lag samboerkontrakt eller ektepakt: Bruker du penger som har vært gitt som forskudd på arv i en felles bolig, kan det være fornuftig å få dette nedtegnet i en kontrakt slik at hvis man på et tidspunkt skulle gå fra hverandre så kan midlene fordeles etter inngangsverdiene.
 • Er du student og mottar forskudd på arv bør du sjekke hvordan dette kan påvirke studielån/stipend. Les mer om formuesgrensen for mottak av stiåend på lånekassen.no.
 • Husk å endre skattemeldingen din om du mottar forskudd på arv selv om selve arven ikke er skattepliktig.
 • Ta kontakt med advokat om det er større verdier som skal overføres mellom generasjoner eller om det er mange arvinger involvert. Da sørger man for at alt går riktig for seg.

Ofte stilte spørsmål

Forskudd på arv er når en arving mottar en del av sin forventede arv før arvelateren dør.

Arv refererer til eiendeler, eiendom eller verdier som blir overført til noen etter en persons død.

Mengden forskudd på arv avhenger av individuelle omstendigheter og kan variere. I Norge finnes det ingen satt beløpsgrense for hvor mye man kan få i forskudd på arv. 

Beløpet man kan gi som forskudd på arv kan også variere og avhenger av flere faktorer, inkludert lovgivningen i landet og eventuelle begrensninger som er satt i arvelaterens testamente. I Norge finnes ingen satt beløpsgrense for hvor mye man kan gi i forskudd på arv. Man kan som et utgangspunkt gi så mye eller så lite som man ønsker. Dette inkluderer fast eiendom eller løsøre.

Som mottaker av gave skal du ikke betale skatt av gaven. Hvis du mottar gave til en verdi på over 100 000 kroner, skal dette imidlertid legges inn i skattemeldingen. Selv om beløpet ligger i skattemeldingen, skal du ikke betale skatt på gaven.

Penger kan gis som gave ved å overføre dem til mottakerens bankkonto, ved å gi en sjekk eller kontanter, eller ved å bruke digitale betalingsplattformer.

Ja, det er forskjell på arv og gave. Arv er overføring av eiendeler etter en persons død i henhold til arveloven, mens gave er en frivillig overføring av eiendeler fra en person til en annen i løpet av livet, uten å være forpliktet til det av loven.