Våre varslingsrutiner

I tilknytning til de etiske retningslinjene har banken etablert en egen varslingsrutine. Varslingsrutinene ivaretar kravene i arbeidsmiljøloven for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten, og rutinen legger til rette for at de ansatte kan varsle anonymt til en ekstern part om ønskelig.

Intern varslingsrutine

I tillegg kan ansatte melde fra om trakassering og mobbing gjennom bankens medarbeiderundersøkelse og de hyppige pulsundersøkelsene som gjennomføres i tilknytning til denne.

Ekstern varslingsrutine

Ved å legge til rette for en ekstern varslingsrutine, ønsker banken å redusere barrierer for å rapportere om interne misligheter, samt ivareta arbeidstakers rett og plikt til å fremsette bekymringsmelding/varsel om kritikkverdige forhold.