Økonomisk kriminalitet

BN Bank arbeider systematisk og målrettet for å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet, og enkeltindividers forsøk på økonomisk vinning gjennom kriminelle handlinger. BN Bank vurderer tiltak innenfor dette området som vesentlige for å verne BN Banks økonomi, renommé og bankens medarbeidere. Bankens overordnede retningslinjer for anti-hvitvasking legger tydelige føringer for hvordan banken arbeider med temaet, med definerte roller og ansvar for arbeidet.

I begrepet økonomisk kriminalitet inngår følgende:

  • hvitvasking og terrorfinansiering
  • eksterne bedragerier
  • interne misligheter

BN Banks bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering og policy for Anti-korrupsjon og bestikkelser omfatter tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering, bedrageri, interne misligheter og korrupsjon. Alle straffbare forhold anmeldes. Alle medarbeidere skal regelmessig gjennomføre obligatorisk opplæring om hvitvasking og terrorfinansiering.

Retningslinjene knyttet til hvitvaskingsregelverket omfatter bankens plikt til å foreta:

• risikobasert kundekontroll

• undersøke mistenkelige transaksjoner og rapportere til Økokrim

• etablere forsvarlig interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner, iverksette opplæringsprogram samt utpeke hvitvaskingsansvarlig

Innsikt i banken og kundenes virksomhet er viktig for å sikre en risikobasert tilnærming til økonomisk kriminalitet og overholde kravene i lovverket. Banken skal kjenne til hvilke transaksjoner det er vanlig for kunden å foreta slik at vi effektivt kan avdekke uvanlige eller mistenkelige transaksjoner. Det må også dokumenteres at kontrolltiltak er tilpasset den aktuelle risikoen. Myndigheter, kunder og konkurrenter skal ha tillit til bankens profesjonalitet og redelighet.

Banken er særlig oppmerksom på at trusselbildet har endret seg med et økt omfang av flere transaksjoner over landegrensene og et økt antall utenlandske kunder. Banken opplever et økt antall svindelforsøk og at svindelforsøkene, både mot banken og bankens kunder, blir stadig mer avanserte.

Det er et mål for banken å hindre at bankens produkter og tjenester ikke benyttes i noen form for kriminell virksomhet. Banken har et samarbeid om automatisk transaksjonsovervåkning med SpareBank1-gruppen. Banken deltar også i et fellesprosjekt med samme gruppering hvor kunstig intelligens (AI) benyttes for å forbedre transaksjonsovervåkningen ytterligere.

I 2023 ble totalt 17760 transaksjoner knyttet til 6859 saker fanget opp av bankens systemer for transaksjonsovervåkning. Alle de flaggede transaksjonene ble vurdert av bankens egne anti-hvitvaskingsmedarbeidere, som rapporterte 338 av de mistenkelige transaksjonene til Økokrim.

Banken har i 2023 styrket organiseringen og klargjort forankringen av roller og ansvar knyttet til hvitvasking. Banken har i henhold til kravene i CRD IV-direktivet egen Compliance-ansvarlig med rett til å rapportere direkte til bankens styre om nødvendig.