Slik jobber vi med bærekraft

Sammen for ei bedre framtid

BN Bank ASAs visjon er «Sammen for ei bedre framtid». Visjonen skal tjene som en forpliktende rettesnor for bankens arbeid med bærekraft, og over tid bidra til at banken oppnår verdiskapning gjennom en ansvarlig utøvelse av bankdrift.

Vår felles framtid avhenger av et godt miljø, bærekraftig klima og mennesker med trygge arbeidsplasser som samhandler med hverandre basert på god moral og etiske valg.

Bærekraft i alle ledd

Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling sammen med alle aktører vi involveres med. Vårt hovedfokus er bankens kjernevirksomhet innen utlån og sparing, men vi arbeider aktivt for at vår holdning til bærekraft blir en naturlig del av alle bankens prosesser.

Vi legger derfor stor vekt på opplæring og kulturendring. For at vi skal lykkes er det viktig for oss at våre prinsipper er kjent av og blant alle våre interessenter.

Bærekraftsbibliotek

I bærekraftsbiblioteket finner du rutiner, rapporter, retningslinjer og andre relevante dokumenter knyttet til vårt arbeid med bærekraft.

Vi forplikter oss

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

BN Bank støtter FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. For å skape bærekraftig utvikling, jobber vi hovedsaklig på tre områder: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

United Nations Global Compact, til illustrasjon for grønn bank
Tre i skogen med hjerte i, til illustrasjon for etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer er BN Banks viktigste rammeverk for etikk. Det beskriver hvordan det forventes at vi ansatte skal opptre og hva hver enkelt av oss må tenke på i det daglige. Etiske retningslinjer er en rettledning som vi skal bruke for å gjøre riktige vurderinger og valg.

Kulturbygging og verdiskaping

Samarbeid, vennskap og kulturbygging

Vi er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheten til å oppleve tilhørighet og fellesskap, uansett alder, livssituasjon eller ferdigheter. Vi håper at vårt bidrag vil føre til at mange flere mennesker føler seg inkludert.

Miljø og innkjøp

I BN Bank er vi opptatt av langsiktig verdiskaping og ønsker å bidra positivt til samfunnet. Vi forventer at våre leverandører respekterer grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og hederlig virksomhet.

Mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid

Du finner ytterligere informasjon om bærekraftsarbeidet i BN Bank i vår bærekraftsrapport og vår årsrapport.