Hva er en styringsrente?

På samme måte som kunder får rente på innskudd i banken, får bankene rente på sine innskudd i Norges Bank, og det er dette som kalles styringsrenten. Det at det benevnes styringsrente kommer av at det er en form for felles rente for alle norske banker, som igjen er styrende på mange områder i økonomien.  

Når Norges Bank endrer styringsrenten fra dagens nivå er det fordi det er deres viktigste virkemiddel for å påvirke den økonomiske situasjonen i Norge, å regulere renten skal være med på å stabilisere forholdene i økonomien. Det er rentemøter i Norges Bank hver sjette uke. Selv om styringsrenten i realiteten kan endres når som helst, er det normalt at renten settes i de nevnte rentemøtene.  

Under Koronakrisen ble det innført en rekordlav nullrente. Som forventet har Norges Bank nå hevet styringsrenten flere ganger i løpet av de siste månedene. Dette har de gjort som følge av bedring i den norske økonomien. Norges Bank anslår også at styringsrenten vil heves ytterligere det neste året.

LES OGSÅ: Koronakrisen vil sette spor.

Hva kan en endring i styringsrenten bety for deg?  

Styringsrenten har innvirkning på mange områder i økonomien, men det har også betydning for deg som privatperson. Ofte fører en endring av renten også til at bankene endrer sine innskudds- og utlånsrenter. På den måten har det innvirkning på din hverdagsøkonomi.  

Lavere rente betyr at du får mindre igjen for sparepengene dine, men at du betaler mindre på lånet ditt. Høyere rente betyr da naturlig nok at du får bedre avkastning på sparepengene dine, men at du må får større kostnader knyttet til lånet ditt.  

Er det bra at styringsrenten er lav?  

De fleste som har boliglån og andre lån synes lav styringsrente er helt perfekt! Selv om det er bra for privatøkonomien er det imidlertid slik at det også har noen negative konsekvenser. Er renten på et lavt nivå sier det noe om at den norske økonomien er svak. Lønnen til arbeidstaker vil ved lav rente ikke stige like mye som ellers, og man får som nevnt heller ikke så mye igjen for sparepengene i banken.   

Hva påvirker styringsrenten?  

Å sette ned styringsrenten er et virkemiddel for å stabilisere økonomien, som benyttes når den økonomiske veksten ikke er slik man hadde forventet og det kanskje i tillegg er økt arbeidsledighet. Med dette grepet håper man at folk skal få bedre råd, slik at mer penger kommer i omløp, som igjen vil føre til at det blir et større behov for arbeidskraft. Når man så ser at det kan forventes en vekst i økonomien kan det hende at renten settes opp igjen.   

Viktige ting som påvirker styringsrenten:

  • Arbeidsledighet  
  • Prisvekst/prisnedgang  
  • Oljeprisen  
  • Boligpriser  
  • Verdensøkonomien, andre lands økonomiske utvikling 

Hvorfor er ikke boliglånsrenten lik styringsrenten?  

Mange lurer på hvorfor bankene ikke legger seg helt ned på minimumsnivået, slik at boliglånsrenten og styringsrenten er helt like. Årsaken til dette er at de pengene bankene låner ut ikke nødvendigvis kommer fra Norges Bank. Med andre ord er ikke styringsrenten det samme som kostnaden banken betaler for å låne penger.  

Bankene må i realiteten låne fra andre steder enn Norges Bank, i all hovedsak innskudd fra kunder og lån i pengemarkedet. Med lån i pengemarkedet menes blant annet investorer, pensjonsforetak, folketrygdfondet og andre banker.   

Når banken skal sette utlånsrentene sine er det derfor slik at dette gjøres på bakgrunn av renten både på innskudd hos kundene og rentene i pengemarkedet.   

LES OGSÅ: Mer informasjon om boliglånsrente

Hva kan du gjøre for å være forberedt på et eventuelt rentehopp?  

Noen enkle tips er å:  

  • Sette opp et budsjett, ha kontroll på utgiftene, og sjekk hva du eventuelt kan kutte. 
  • Opparbeid deg en buffer i tilfelle det kommer en renteøkning eller du skal få uforutsette utgifter. 
  • Sjekk renten på sparekontoen din.