Hva er en styringsrente?

På samme måte som kunder får rente på innskudd i banken, får bankene rente på sine innskudd i Norges Bank, og det er dette som kalles styringsrenten. Det at det benevnes styringsrente kommer av at det er en form for felles rente for alle norske banker, som igjen er styrende på mange områder i økonomien.  

Når Norges Bank endrer styringsrenten fra dagens nivå er det fordi det er deres viktigste virkemiddel for å påvirke den økonomiske situasjonen i Norge, å regulere renten skal være med på å stabilisere forholdene i økonomien. Det er rentemøter i Norges Bank hver sjette uke. Selv om renten i realiteten kan endres når som helst, er det normalt at renten settes i de nevnte rentemøtene.  

En økning i styringsrenten vil gjøre det dyrere å låne penger, noe som kan dempe etterspørselen etter lån og bidra til å bremse inflasjonen. På den andre siden vil en reduksjon i styringsrenten gjøre det billigere å låne penger, noe som kan øke etterspørselen etter lån og bidra til å stimulere økonomien.

Under Koronakrisen ble det innført en rekordlav nullrente. Som forventet har Norges Bank nå hevet styringsrenten flere ganger i løpet av de siste månedene. Dette har de gjort som følge av bedring i den norske økonomien. Norges Bank anslår også at renten vil heves ytterligere det neste året.

Hva kan en endring i styringsrenten bety for deg?  

Styringsrenten har innvirkning på mange områder i økonomien, men det har også betydning for deg som privatperson. Ofte fører en endring av renten også til at bankene endrer sine innskudds- og utlånsrenter. På den måten har det innvirkning på din hverdagsøkonomi.

Som nevnt over vil en økning i renten gjøre det dyrere å låne penger og bremse inflasjonen. Lavere rente betyr at du får mindre igjen for sparepengene dine, men at du betaler mindre på lånet ditt. Høyere rente betyr da naturlig nok at du får bedre avkastning på sparepengene dine, men at du må får større kostnader knyttet til lånet ditt.  

Det er derfor viktig å følge med på styringsrenten og dens endringer for å forstå hvordan det kan påvirke økonomien og din økonomiske situasjon.

Er det bra hvis styringsrenten er lav?  

De fleste som har boliglån og andre lån synes at en lav styringsrente er helt perfekt! Selv om det er bra for privatøkonomien er det imidlertid slik at det også har noen negative konsekvenser. Er renten på et lavt nivå sier det noe om at den norske økonomien er svak. Lønnen til arbeidstaker vil ved lav rente ikke stige like mye som ellers, og man får som nevnt heller ikke så mye igjen for sparepengene i banken. 

Hva påvirker styringsrenten?  

Styringsrenten påvirkes av en rekke faktorer, som for eksempel økonomisk vekst, inflasjon, arbeidsledighet, valutakurser og global økonomi. Sentralbanken vil øke renten for å bremse økonomisk vekst og bremse inflasjonen, mens de vil redusere renten for å stimulere økonomisk vekst og motvirke deflasjon. 

Økonomisk vekst, inflasjon og arbeidsledighet er viktige faktorer for styringsrenten, da en økning i veksten og inflasjonen kan føre til at sentralbanken øker renten for å bremse veksten og holde inflasjonen innenfor målområdet. En reduksjon i arbeidsledigheten kan også føre til at sentralbanken øker renten for å bremse veksten og unngå at arbeidsmarkedet blir overopphetet. 

Valutakurser og global økonomi kan også påvirke styringsrenten. En svak valuta kan føre til at sentralbanken øker renten for å styrke valutaen og unngå at import blir for dyrt, mens en sterk valuta kan føre til at sentralbanken reduserer renten for å svekke valutaen og øke eksporten. En svekkelse av den globale økonomien kan også føre til at sentralbanken reduserer renten for å stimulere økonomien.

Dette påvirker styringsrenten:

  • Arbeidsledighet  
  • Prisvekst/prisnedgang  
  • Oljeprisen  
  • Boligpriser  
  • Verdensøkonomien, andre lands økonomiske utvikling 

Styringsrente vs boliglånsrente

Boliglånsrenten er ikke lik styringsrenten av flere grunner. For det første er styringsrenten en sentral bankrente som settes av sentralbanken for å påvirke økonomien og prisnivået, mens boliglånsrenten er en rente som bankene setter for lån til boligformål. 

Bankene setter sine boliglånsrenter basert på en rekke faktorer, som for eksempel styringsrenten, lånets størrelse og lånets løpetid. 

Mange lurer på hvorfor bankene ikke legger seg helt ned på minimumsnivået, slik at boliglånsrenten og styringsrenten er helt like. Årsaken til dette er at de pengene bankene låner ut ikke nødvendigvis kommer fra Norges Bank. Med andre ord er ikke styringsrenten det samme som kostnaden banken betaler for å låne penger.  

Bankene må i realiteten låne fra andre steder enn Norges Bank, i all hovedsak innskudd fra kunder og lån i pengemarkedet. Med lån i pengemarkedet menes blant annet investorer, pensjonsforetak, folketrygdfondet og andre banker.   

Når banken skal sette utlånsrentene sine er det derfor slik at dette gjøres på bakgrunn av renten både på innskudd hos kundene og rentene i pengemarkedet.   

Det er også slik at styringsrenten kan endres av sentralbanken når som helst, mens boliglånsrenten endres av bankene på fastsatte tidspunkter. Dette kan også føre til at styringsrenten og boliglånsrenten endres uavhengig av hverandre, slik at boliglånsrenten ikke alltid er lik styringsrenten.

Hva kan du gjøre for å være forberedt på et rentehopp?  

Det er flere måter man kan være forberedt på et rentehopp. Det er bra å holde seg oppdatert på sentralbanken og rentemøter, slik at man kan følge med på om det kan skje endringer i renten. Da kan man forberede seg på eventuelle økte lånekostnader. 

Slik kan du forberede deg på et rentehopp:  

  • Sette opp et budsjett, ha kontroll på utgiftene, og sjekk hva du eventuelt kan kutte. 
  • Opparbeid deg en buffer i tilfelle det kommer en renteøkning eller du skal få uforutsette utgifter. 
  • Sjekk renten på sparekontoen din.

Hva er styringsrenten nå?

Dagens styringsrente er 4,5 prosent.

Rentekalkulator

Regn ut hva en renteendring kan bety for dine lånekostnader ved å benytte vår rentekalkulator.