Når vi sier at vi arbeider aktivt for at bærekraft er en naturlig del av alle bankens prosesser så betyr det at:

• vi ikke gir lån, og avviser så langt loven tillater det etablering av kundeforhold der formålet til kundens aktivitet er i strid med vår bærekraftstrategi.

• vi inngår ingen nye avtaler uten at leverandørene våre tilfredsstiller våre krav til bærekraft

• alle interne arrangement skal tilfredsstille våre krav til bærekraft

I vår virksomhet er bærekraft i tillegg sikret gjennom en strategi som ekskluderer annen eksponering enn den som følger av

• finansiering av boliger i Norge

• finansiering av næringseiendom og utviklingsprosjekter innen det sentrale østlandsområdet

• tilbud om innskudds- og betalingsprodukter og

• bankens egne investeringer som følge av

- likviditetsforvaltning og

- strategisk eierskap

Som en følge av dette er våre kunder privatpersoner og selskaper regulert av norsk lov. Unntak fra begrensningene som følger av strategien forutsetter oppfyllelse av våre krav til bærekraft som på alle områder er på linje med, eller strengere enn norsk lov og ratifiserte avtaler.

Vår strategi fungerer dermed som en avgrensning og innretning av virksomheten mot flere typer risiko. Vi finansierer kun bolig, næringseiendom og byggeprosjekter i Norge, og driver ikke finansiering eller investering i internasjonal virksomhet eller i andre bransjer og sektorer. Banken eier selv ingen aksjer for investeringsformål, og gjør ikke investeringer i andre land og bransjer. Alle aksjer vi har av strategiske grunner skal oppfylle våre krav til bærekraft, og vi offentliggjør alt vårt eierskap. Når vi skal plassere midler vi trenger i driften vår, er det først og fremst staten og kommunene vi plasserer pengene hos. I tillegg består bankens likviditetsportefølje av

AAA-ratede obligasjoner med fortrinnsrett fra norske eller nordiske kredittforetak, også dette lån til boligfinansiering og eiendomsfinansiering gjennom andre banker i Norge og Norden.

Banken vurderer å opprette et grønt rammeverk for egne innlån, men tar inntil videre del i grønne boligobligasjoner igjennom vårt eierskap i SpareBank 1 Boligkreditt AS.

Banken formidler ingen investeringsprodukter utover innskuddssparing. Banken tilbyr ingen aksjer eller finansieringsprodukter, verken direkte eller indirekte. Penger du setter på konto i BN Bank går bare til finansiering av eiendom, og bygging i Norge som oppfyller norske krav til miljøstandard, og våre egne krav til bærekraftig omstillingsevne, fokus på miljøavtrykk og ansvarlig arbeidsliv.

For å sikre forankring av bankens innsats innenfor området bærekraft og samfunnsansvar har banken vedtatt en bærekraftsstrategi for perioden 2020 til 2022. Strategien tar utgangspunkt i bankens verdier og forretningsområder. Den er forankret i konsernledelsen og vedtatt av styret.

Strategien gjelder for hele banken og den enkelte linjeleder vil få ansvaret for at deres forretningsområder utvikler seg i henhold til den retning strategien peker ut. Dette innebærer blant annet etableringen av spesifikke, målbare, relevante og tidsbestemte tiltak som bidrar til å oppfylle målene i strategien. Bankens administrerende direktør har det overordnede ansvaret for at utarbeidede planer og tiltak følges opp og gjennomføres.

Strategien peker særlig ut retning for bankens arbeid med:

• Virksomhetsstyring

• Kreditt og kundeetablering

• Ansvarlige investeringer

• Krav til bærekraft til leverandører og samarbeidspartnere.

Gjennom strategien ønsker BN Bank å sette søkelys på tema som er av høy viktighet både for bankens eksterne og interne interessenter.

BN Bank ASA er en mellomstor bank i norsk sammenheng. Bankens virksomhet er allikevel avhengig av og påvirker en bredt sammensatt gruppe av interessenter. Banken har kartlagt sin virksomhet og hvilke interessenter banken har en interaksjon med, herunder våre kunder, kunders kunder og leverandører.

Gjennom kartleggingen er det etablert målsetninger for hvordan vi kan sikre etterlevelse av bankens bærekraftsmål for hele bankens verdikjede. For egen virksomhet, og for valget av hva vi finansierer og hva vi investerer i vil målene være direkte og håndheves gjennom egne rutiner og beslutninger. For kunders virksomhet, kunders kunder og leverandører vil banken aktivt bruke informasjon og tilby veiledning for å kunne sikre at vi når målene sammen.

Vi har i tråd med kartleggingen ovenfor og igjennom vår tilslutning til UNEP FI identifisert to bærekraftsmål vi ønsker å ha spesielt tematisk fokus på, og som er særlig relevant for vår virksomhet. Det er bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst og bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene. Disse er valgt fordi det er her vi har størst påvirkningskraft, og ikke minst fordi dette er bærekraftsmålene som er definert som store utfordringer i sektoren vi yter finansiering til.