BN Bank - en attraktiv arbeidsplass

HR-strategien skal være fundamentet i arbeidet med å sikre at BN Bank har motiverte og engasjerte ansatte som er drevet av et ønske om at banken skal lykkes med å nå sine mål, og at banken framstår som en attraktiv arbeidsplass for potensielt nye medarbeidere.

Hovedbudskapet i bankens HR-strategi er følgende:
•    Vi skal utvikle kompetansen til våre medarbeidere i et styrkebasert perspektiv
•    Vi skal utvikle lederne våre til å bli strategiske endringsagenter
•    Sammen skal vi tiltrekke oss, utvikle og beholde de beste folka!
•    Banken skal sørge for gode løsninger for de ansatte gjennom hele ansattereisen.

Medarbeiderundersøkelse

BN Bank benytte medarbeiderundersøkelsen KulturStyrk utarbeidet av BDO. Det er nedsatt et tverrfaglig team som har utarbeidet en overordnet handlingsplan for banken som helhet, og de tre fokusområdene tilbakemeldingskultur, kompetanse og kundereiser/arbeidsprosesser er løftet fram av de ansatte.

Med utgangspunkt i medarbeiderundersøkelsen utarbeides handlingsplaner, og avdelingsspesifikke tiltak igangsettes. 

Fagorganisering

Alle medarbeidere er dekket av en kollektiv tariffavtale og en stor overvekt av bankens medarbeidere er fagorganisert. BN Bank er medlem av Finansnæringens Arbeidsgiverforening og følger Hovedavtalen og Sentralavtalen som er inngått med Finansforbundet.  Arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår utover dette er regulert i en Bedriftsavtale.

BN Bank har nært samarbeid med Finansforbundet i BN Bank utarbeidet personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok.

BN Bank Skolen

BN Bank-skolen er et internt kompetanseprogram. Som nyansatt skal man igjennom en onboardingsprosess for å få grunnleggende innsikt om banken, de ulike avdelingene og arbeidsoppgavene, og raskt føle seg som en del av fellesskapet. Man får også tildelt en fadder som har hovedansvaret for faglig utvikling den første tiden.

I tillegg skal alle bankens ansatte delta på faste årlige kurs for å sikre at alle har nødvendig kompetanse. Flere avdelinger gjennomfører også ulike sertifiseringer for de ansatte.

Helse Miljø Sikkerhet

HMS-arbeidet skal bidra til at arbeidsprosesser, og ansvars- og samarbeidsforhold skaper trivsel og effektivitet.

Retningslinjene legger spesielt vekt på å oppnå følgende delmål:
•    videreutvikle et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
•    redusere helsebelastninger som følge av bruk av datautstyr
•    redusere sykefravær med særlig fokus på fravær som har sin årsak i arbeidsmiljøet og langtidsfravær

Banken har et arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalg som består av representanter fra bankens ledelse og ansattes tillitsvalgte.

Far gir mat til baby på kjøkkenet, til illustrasjon for aktuelt

Sykefravær

I BN Bank jobber vi aktivt for å holde sykefraværet så lavt som mulig.

Gjennom ekstern bedriftshelsetjeneste tilbys blant annet støtte i sykefraværsoppfølgingen, og værnerunder i kontorlokalet. Dette for å tilpasse arbeidsplassen til den enkelte. 

De ansatte er også dekket av helseforsikring gjennom BN Bank. Dette betyr at tilgang til blant annet lege, psykolog, fysioterapaut og kiropraktor er god, og sørger for at ansatte kommer fort tilbake i jobb ved eventuell skade eller sykdom.

Likestilling

Banken skal være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn, og det tilstrebes balanse mellom kvinner og menn på alle stillingsnivåer. 

Banken er bevisst at den opererer i en av de bransjene med størst lønnsforskjell mellom kvinner og menn. Banken er opptatt av å gi kvinner og menn like muligheter for utvikling, lønn og karriere, men samtidig setter bankens størrelse noen begrensninger på interne karriereveier. Banken er også bevisst sitt ansvar for at foreldrepermisjoner heller ikke skal påvirke mulighetene for hverken karriere- eller lønnsutvikling.

I henhold til bankens godtgjørelsespolitikk følger banken likelønnsprinsippet, det vil si at kvinner og menn skal lønnes likt for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Bankens internrevisor gjennomgår hvert år bankens rapport om etterlevelse av godtgjørelsespolitikken. Likelønnsprinsippet drøftes i tillegg med tillitsvalgte i forbindelse med det årlige lokale lønnsoppgjøret.

Bankens lønnsfastsellelse skal være i samsvar med gjeldende regulatoriske krav, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, finansforetaksloven kapittel 15 og finansforetaksforskriften kapittel 15, og Finanstilsynets rundskriv 2/2020 om godtgjørelsesordninger i finansforetak. Banken vil ta hensyn til måloppnåelse på bærekraft og samfunnsansvar i godtgjørelsesordninger. Banken har fastsatte retningslinjer for lønnsfastsettelse som årlig blir revidert og gjennomgått av bankens styre.

Forfremmelse og utviklingsmuligheter

Vi er opptatt av å gi kvinner og menn like muligheter for utvikling, lønn og karriere, men samtidig setter bankens størrelse noen begrensninger på interne karriereveier.

Banken har gode ordninger for etter- og videreutdanning, og dekker kostnadene, samt tilrettelegger for ti lesedager i semestere, fri dagen før eksamen og på eksamensdagen.  Bestått eksamen på fag bestående av 15 studiepoeng sikrer ett lønnstrinn.

Tilrettelegging eller mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Banken praktiserer fleksitid, og det gis gode mulighet for hjemmekontor. Det gis anledning til å ta ut halve dager omsorgspermisjon i f.m. syke barn , for å unngå å bruke opp denne kvoten unødig fort. Julaften og onsdag før skjærtorsdag er fridager, som tilrettelegger for at man kan være mer sammen med sin familie i høytidene.