BN Bank - en attraktiv arbeidsplass

HR-strategien skal være fundamentet i arbeidet med å sikre at BN Bank har motiverte og engasjerte ansatte som er drevet av et ønske om at banken skal lykkes med å nå sine mål, og at banken framstår som en attraktiv arbeidsplass for potensielt nye medarbeidere.

Hovedbudskapet i bankens HR-strategi er følgende:
•    Vi skal utvikle kompetansen til våre medarbeidere i et styrkebasert perspektiv
•    Vi skal utvikle lederne våre til å bli strategiske endringsagenter
•    Sammen skal vi tiltrekke oss, utvikle og beholde de beste folka!
•    Banken skal sørge for gode løsninger for de ansatte gjennom hele ansattereisen.

Medarbeiderundersøkelse

BN Bank har for første gang benyttet medarbeiderundersøkelsen KulturStyrk utarbeidet av BDO. Det er nedsatt et tverrfaglig team som har utarbeidet en overordnet handlingsplan for banken som helhet, og de tre fokusområdene tilbakemeldingskultur, kompetanse og kundereiser/arbeidsprosesser er løftet fram av de ansatte.

Arbeidet med den overordnede handlingsplanen og de mer avdelingsspesifikke tiltakene er godt i gang, og gir allerede resultater.

Fagorganisering

Alle medarbeidere er dekket av en kollektiv tariffavtale og 74 prosent av bankens medarbeidere er fagorganisert. BN Bank er medlem av Finansnæringens Arbeidsgiverforening og følger Hovedavtalen og Sentralavtalen som er inngått med Finansforbundet.  Arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår utover dette er regulert i en Bedriftsavtale.

BN Bank har nært samarbeid med Finansforbundet i BN Bank utarbeidet personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok.

BN Bank Skolen

I 2018 etablert banken BN Bank-skolen - et internt kompetanseprogram for alle ansatte. Grunnkurset i BN Bank-skolen skal sikre at nyansatte får den grunnleggende innsikt de trenger for å raskt føle seg som en del av kollegiet og får innsikt i sine nye arbeidsoppgaver. Fadderordning for nyansatte er etablert og et helt nytt oppstartsprogram er under utarbeidelse. Vg1 i BN Bank-skolen skal sikre mer avdelingsspesifikk kompetanseheving og tilrettelegges i samarbeid med avdelingsleder og ansattrepresentant. I dette programmet skreddersys kurs og seminarer til det nivået som er ønskelig for at vi skal nå våre strategiske målsettinger. Vg2 består av eksterne utdanningsløp som gir studiepoeng eller sertifiseringer

Helse Miljø Sikkerhet

HMS-arbeidet skal bidra til at arbeidsprosesser, og ansvars- og samarbeidsforhold skaper trivsel og effektivitet.

Retningslinjene legger spesielt vekt på å oppnå følgende delmål:
•    videreutvikle et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
•    redusere helsebelastninger som følge av bruk av datautstyr
•    redusere sykefravær med særlig fokus på fravær som har sin årsak i arbeidsmiljøet og langtidsfravær

Banken har et arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalg som består av representanter fra bankens ledelse og ansattes tillitsvalgte.

Far mater sønn ved kjøkkenbordet

Sykefravær

BN Bank har ekstern bedriftshelsetjeneste hvor det blant annet tilbys støtte i sykefraværsoppfølgingen og gjennomføres vernerunder.
Langtidssykefraværet i banken var 3,9 prosent i 2019. I 2018 var langtidssykefraværet 3,7 prosent. Banken følger opp sykemeldte i tråd med offentlige retningslinjer. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i 2019.

Likestilling

Banken skal være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn. Av selskapets 127 ansatte er 67 kvinner og 60 menn. Det tilstrebes balanse mellom kvinner og menn på alle stillingsnivåer. Kvinneandelen i konsernledelsen er 20 prosent, det samme som i 2018. 44 prosent av mellomlederne i banken er kvinner, i 2018 var andelen 50 prosent. Ved utgangen av 2018 består BN Banks styre av 4 kvinner og 4 menn hvorav 1 kvinne er ansattes representant, dette er samme fordeling som forrige år.

Banken er bevisst at den opererer i en av de bransjene med størst lønnsforskjell mellom kvinner og menn. Banken er opptatt av å gi kvinner og menn like muligheter for utvikling, lønn og karriere, men samtidig setter bankens størrelse noen begrensninger på interne karriereveier. Banken er også bevisst sitt ansvar for at foreldrepermisjoner heller ikke skal påvirke mulighetene for hverken karriere- eller lønnsutvikling.

I henhold til bankens godtgjørelsespolitikk følger banken likelønnsprinsippet, det vil si at kvinner og menn skal lønnes likt for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Banken bruker det digitale verktøyet Faktorbasert Analyse av Kompetanse I Stilling (FAKIS), for å sikre at banken plasserer stillinger av lik verdi i samme lønnsramme. Bankens internrevisor gjennomgår hvert år bankens rapport om etterlevelse av godtgjørelsespolitikken. Likelønnsprinsippet drøftes i tillegg med tillitsvalgte i forbindelse med det årlige lokale lønnsoppgjøret.

Til tross en bevissthet rundt likelønn over flere år og at banken ligger over snittet i bransjen, innser banken at den kan gjøre mer for å likestille lønn mellom kjønnene. Likelønn vil derfor fortsatt være i fokus i årene fremover.

Bankens lønnsfastsellelse skal være i samsvar med gjeldende regulatoriske krav, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, finansforetaksloven kapittel 15 og finansforetaksforskriften kapittel 15, og Finanstilsynets rundskriv 2/2020 om godtgjørelsesordninger i finansforetak. Banken vil ta hensyn til måloppnåelse på bærekraft og samfunnsansvar i godtgjørelsesordninger. Banken har fastsatte retningslinjer for lønnsfastsettelse som årlig blir revidert og gjennomgått av bankens styre.