Mer om våre kredittpolicyer

BN Bank foretar jevnlig en gjennomgang av sin portefølje for å sikre at det ikke foregår aldersdiskriminering eller andre former for diskriminering som medfører urettferdige vilkår for grupper som har et passivt forhold til banken. Gjennomgang av prising i porteføljen skal avdekke hvorvidt veiledende priser er representative for de prisene banken faktisk opererer med. Gjennomgangen skal også sikre at kunder med samme produkt og risikoprofil har lik pris uavhengig av alder, fartstid som kunde eller andre forhold. Dersom det avdekkes betydelige avvik i pris mellom en ny og gammel kunde, skal denne forskjellen være basert på forskjeller i produktegenskaper, risiko eller kundeforholdet forøvrig.

Finansiell likestilling blant våre kunder er også viktig for oss. Den finansielle likestillingen handler både om inntektsnivå og kompetanse. Tradisjonelt har vi hatt flere menn enn kvinner som aktive parter i boliglån. I husholdninger med to parter, er det viktig at vi involverer begge for å sikre lik finansiell kompetanse og innsikt i egen økonomi. Dette gjør vi ved legge til rette for at begge skal være en del av låneavtalene, men også å samtale med begge partene underveis i prosessen.

BN Bank ønsker å arbeide offensivt med finansiell inklusjon i Norge, og har blant annet etablert satsing på eldre, og på kapitalfrigjørende kreditter som gir mulighet til lån til kundegrupper som ikke så lett får lån i andre banker. Et eksempel på et slikt produkt er Seniorlån, hvor BN Bank er markedsleder, som gir en tilgang til lån for eldre lånekunder med stor boligformue.

Enkelte produkter som boligkreditter/flexilån og seniorlån har innslag av fleksibilitet som gir kundene en frihet, men har også en høyere pris basert på de kostnadene banken har med å gi denne fleksibiliteten. I BN Bank skal vi alltid råde kundene til produktvalg som er mest egnet ut fra den situasjonen de er i, og alltid tilby kundene det rimeligste produktalternativet som dekker deres uttalte behov på kjøpstidspunktet.

I BN Bank skal vi heller ikke prise opp manuelle tjenester, eller tilby dårligere vilkår på produkter til kundegrupper som sjelden bytter bank. Dersom vi innfører gebyrer på produkter, skal eksempelvis eldre kunder ha minst like gode vilkår som yngre kunder, og de skal ikke aktivt måtte kontakte banken for å oppnå like vilkår i forhold til gebyrfrihet eller andre fordeler.

Med bakgrunn i bankens ambisjon om å tilby rettferdige banktjenester, og vårt fokus på kundenes rettigheter, har vi etablert et uavhengig gjeldsombud. Dette er en ekstern rådgiver betalt av banken som vil kunne veilede våre kunder dersom de for eksempel havner i betalingsproblemer. Formålet er å ha en uavhengig part som kan bistå kundene med kunnskap om deres rettigheter, avdekke svakheter i bankens prosess, og muligheter for å finne løsninger. Målet er at dette ombudet skal senke terskelen for å utfordre banken og sikre en bedre balanse mellom bank og kunde i vanskelige situasjoner.

Innenfor bedriftsmarked gir BN Bank kun finansiering av næringseiendom, og boligprosjekter i Norge, og med fokus på det sentrale østlandsområdet. Vi yter både lån til oppføring av eiendom og langsiktige lån.

Målet vårt er at vi i dialog med våre kunder skal bidra til at eiendommene vi finansierer får bedre kartlagt klimaprofil, og at vi synliggjør fordelene med klimasertifisering av bygg, og investering i forbedringstiltak.

BN Bank har arbeidet med å integrere bærekraftskriterier i kredittpolicyen til bedriftsmarked, og legge til rette for en webinarserie om bærekraft særlig tilrettelagt for våre kunder innen bedriftsmarked.

Vi har også ha et særskilt fokus på arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Dette er et område hvor bygg- og eiendomsbransjen er spesielt utsatt. Gjennom veiledning av våre kunder i oppfølging og vurdering av seriøsiteten til underleverandører skal vi bidra til at våre kunder gjør kloke valg, og ikke utsetter seg for unødig risiko.

Vårt strategiske mål er at eiendom vi finansierer skal ha et klimaavtrykk nær gjennomsnittet for landet. Vi skal jobbe sammen med samarbeidspartnere og leverandører for å etablere gode og transparente mål for status og utvikling i forhold til denne ambisjonen.