FNs mål 13 - stoppe klimaendringene, til illustrasjon for grønn bank

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Hvorfor er dette temaet viktig for BN Bank?

Vårt klimaregnskap legger til grunn Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) og Task Force for Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) sine standarder og protokoller. Vi rapporterer våre utslipp i henhold til Scope 1, Scope 2 og Scope 3.

Vi deler våre scope 3 utslipp i oppstrømsaktiviteter og nedstrømsaktiviteter. Dette bærekraftsmålet er viktig for BN Bank da vi i stor grad kan påvirke hvilke leverandører vi benytter, og hvilke valg vi tar i driften av banken. Derimot er vår påvirkning på våre boliglånskunders boliger begrenset og i stor grad en følge av den generelle utviklingen i standarden på norske boliger.

Våre næringslånskunder er profesjonelle aktører og vi kan stille strengere krav til dem enn til våre privatmarkedskunder. Det gjør også at vi stiller strengere krav til næringslivet for at de skal jobbe aktivt med å kutte egne utslipp.

Det er et eksplisitt krav at våre profesjonelle kunder skal kutte utslipp fra sine bygg. Inndelingen av Scope 3 utslipp er slik at oppstrømsaktiviteter er utslipp fra aktivitet vi har direkte påvirkning på, mens nedstrømsaktiviteter er utslipp som vi kun har indirekte påvirkning på, og det er et policykrav at vi som bank dokumenterer hvordan vi søker å påvirke utslippsreduksjon på alle områder vi ikke har direkte påvirkning, som hos kunders kunder og boligeiere i vår portefølje.

Bevisstgjøring

Vi følger våre bedriftsmarkedskunders verdikjede. Banken ønsker å bevisstgjøre dem om klimarisiko generelt og risikoen ved å ha næringer med stor omstillingsrisiko blant sine kunder spesielt. Og spesielt følger vi opp der vi ser at det blant våre kunders kunder er spesielt omstridte aktører som bryter mot krav og målsetninger i konvensjoner og prinsipper vi som bank stiller oss bak.

Ved vurdering av kredittsaker vil vi treffe spesielle tiltak og unngå at vi baserer lån på kunders kunder i tilfeller der disse kundenes kunder er involvert i aktiviteter vi prinsipielt er imot, som for eksempel ødeleggelse av skog, våtmark og dyrket mark, kullindustri, oljesand eller oljeutvinning i arktiske strøk, produksjon av pornografi, og produksjon av masseødeleggelsesvåpen.

Hva har vi gjort i 2020?

Vi har utviklet beregningsmetode for klimagassutslipp for egen virksomhet, kunder og kunders kunder. Det er etablert målsetninger for reduksjon av klimagassutslipp, og etablert tiltak for å veilede næringslivskunder til redusert klimagassutslipp. For privatkunder er det utviklet en digital løsning for å sikre at kundene bruker grønn strøm, og samtidig sparer energi og penger.