Sammen skaper vi verdier

Bankens aktiviteter er avhengig av og påvirker en bredt sammensatt gruppe av interessenter. Dette forholdet er utgangspunktet for bankens arbeid innenfor området bærekraft og samfunnsansvar. Banken vil ved å arbeide målbevisst innenfor området sikre konkurransekraft, redusere risiko, tiltrekke seg gode kunder og investorer, samt dyktige ansatte. Videre arbeider banken fortløpende med å utvikle nye og bedre bankprodukter og -prosesser som skal sikre bankens kunder en enklere hverdag. Slik skal banken skape verdier på en ansvarlig og bærekraftig måte for alle interessenter.

Slik jobber vi med bærekraft og samfunnsansvar

BN Bank foretar jevnlig en gjennomgang av sin portefølje for å sikre at det ikke foregår aldersdiskriminering eller andre former for diskriminering som medfører urettferdige vilkår for grupper som har et passivt forhold til banken. Gjennomgang av prising i porteføljen skal avdekke hvorvidt veiledende priser er representative for de prisene banken faktisk opererer med. Gjennomgangen skal også sikre at kunder med samme produkt og risikoprofil har lik pris uavhengig av alder, fartstid som kunde eller andre forhold. Dersom det avdekkes betydelige avvik i pris mellom en ny og gammel kunde, skal denne forskjellen være basert på forskjeller i produktegenskaper, risiko eller kundeforholdet forøvrig.

Finansiell likestilling blant våre kunder er også viktig for oss. Den finansielle likestillingen handler både om inntektsnivå og kompetanse. Tradisjonelt har vi hatt flere menn enn kvinner som aktive parter i boliglån. I husholdninger med to parter, er det viktig at vi involverer begge for å sikre lik finansiell kompetanse og innsikt i egen økonomi. Dette gjør vi ved legge til rette for at begge skal være en del av låneavtalene, men også å samtale med begge partene underveis i prosessen.

BN Bank ønsker å arbeide offensivt med finansiell inklusjon i Norge, og har blant annet etablert satsing på eldre, og på kapitalfrigjørende kreditter som gir mulighet til lån til kundegrupper som ikke så lett får lån i andre banker. Et eksempel på et slikt produkt er Seniorlån, hvor BN Bank er markedsleder, som gir en tilgang til lån for eldre lånekunder med stor boligformue.

Enkelte produkter som boligkreditter/flexilån og seniorlån har innslag av fleksibilitet som gir kundene en frihet, men har også en høyere pris basert på de kostnadene banken har med å gi denne fleksibiliteten. I BN Bank skal vi alltid råde kundene til produktvalg som er mest egnet ut fra den situasjonen de er i, og alltid tilby kundene det rimeligste produktalternativet som dekker deres uttalte behov på kjøpstidspunktet.

I BN Bank skal vi heller ikke prise opp manuelle tjenester, eller tilby dårligere vilkår på produkter til kundegrupper som sjelden bytter bank. Dersom vi innfører gebyrer på produkter, skal eksempelvis eldre kunder ha minst like gode vilkår som yngre kunder, og de skal ikke aktivt måtte kontakte banken for å oppnå like vilkår i forhold til gebyrfrihet eller andre fordeler.

Med bakgrunn i bankens ambisjon om å tilby rettferdige banktjenester, og vårt fokus på kundenes rettigheter, har vi etablert et uavhengig gjeldsombud. Dette er en ekstern rådgiver betalt av banken som vil kunne veilede våre kunder dersom de for eksempel havner i betalingsproblemer. Formålet er å ha en uavhengig part som kan bistå kundene med kunnskap om deres rettigheter, avdekke svakheter i bankens prosess, og muligheter for å finne løsninger. Målet er at dette ombudet skal senke terskelen for å utfordre banken og sikre en bedre balanse mellom bank og kunde i vanskelige situasjoner.

Innenfor bedriftsmarked gir BN Bank kun finansiering av næringseiendom, og boligprosjekter i Norge, og med fokus på det sentrale østlandsområdet. Vi yter både lån til oppføring av eiendom og langsiktige lån.

Målet vårt er at vi i dialog med våre kunder skal bidra til at eiendommene vi finansierer får bedre kartlagt klimaprofil, og at vi synliggjør fordelene med klimasertifisering av bygg, og investering i forbedringstiltak.

BN Bank har arbeidet med å integrere bærekraftskriterier i kredittpolicyen til bedriftsmarked, og legge til rette for en webinarserie om bærekraft særlig tilrettelagt for våre kunder innen bedriftsmarked.

Vi har også ha et særskilt fokus på arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Dette er et område hvor bygg- og eiendomsbransjen er spesielt utsatt. Gjennom veiledning av våre kunder i oppfølging og vurdering av seriøsiteten til underleverandører skal vi bidra til at våre kunder gjør kloke valg, og ikke utsetter seg for unødig risiko.

Vårt strategiske mål er at eiendom vi finansierer skal ha et klimaavtrykk nær gjennomsnittet for landet. Vi skal jobbe sammen med samarbeidspartnere og leverandører for å etablere gode og transparente mål for status og utvikling i forhold til denne ambisjonen.

Utlånsporteføljen til bedriftsmarkedsavdelingen i BN Bank består av byggelån og lån til næringsbygg. Den inkluderer også noen boliglån, men dette utgjør et beskjedent omfang.

BN Bank har en ambisjon om å utarbeide et eget klimaregnskap i løpet av 2020. Som en innledning til dette arbeidet har vi i år regnet på utslipp knyttet til lån til næringsbygg. I våre beregninger har vi sett på energiutslipp ved drift av byggene samt at vi har sett på utslippene som følger av aktiviteten til næringsvirksomheten til leietakerne.

Våre beregninger av utslipp fra næringsbygg tar utgangspunkt i tall fra Enova byggstatistikk. I følge Enova er utslippene fra kontorbygg i 2017 179 kWh per kvadratmeter. Vi har summert utleid areal og lagt til grunn at våre bygg i gjennomsnitt har samme utslipp som forretningsbygg i Norge. Det gir oss utslipp tilsvarende 0,15 Twh. Dette utgjør i underkant av 0,5 prosent av utslippene fra tjenesteytende næringer i Norge. Kontorbygg bruker i all hovedsak elektrisitet til oppvarming og drift, men om lag 20 prosent av forbruket dekkes av fjernvarme. Basert på tall for utslipp fra ulike energikilder finner banken at klimagassutslipp knyttet til oppvarmning og drift av byggene utgjør 18,6 tonn CO2-ekvivaltenter.

Innen personmarked har banken en portefølje som har en energiklassifisering nær landsgjennomsnittet, men vi har et strategisk mål om å øke andelen med norsk energiklasse A-C fra 16% til over 20% innen 2024.

BNBank forplikter seg til å ta hensyn til mennesker, miljø og samfunn i all sin virksomhet. I dette ligger en forpliktelse til å utøve et ansvarlig og godt bankhåndverk utover det som følger av finansmarkedslovgivningen.

 

Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester

BN Bank arbeider for å tilby et bredt utvalg enkle bankprodukter for å møte forbrukerens behov for banktjenester i hverdagen. Flere av disse produktene markedsføres i digitale flater, samt i trykte publikasjoner. Som en ansvarlig aktør i markedet handler denne markedsføringen om å skape samsvar mellom kommunikasjonen og selve leveransen. Vi skal kort fortalt fremskaffe og gi informasjon forbrukeren kan stole på.
Å være en aktør som markedsfører kreditt betyr at vi har retningslinjer å følge. De etiske retningslinjene kan være vel så strenge som det formelle lovverket, og er noe vi i BN Bank alltid har med oss når vi utarbeider kommunikasjon. Med dette menes at vi må tenke på hvordan markedsføringen vår blir mottatt av kunder og samfunnet.

Går vi over til lovverk, følges Finansavtaleloven sine krav til opplysning ved markedsføring av lån og kreditt. All annonsering av kreditt gjøres med godt synlige priseksempel og er innenfor kravene til god markedsføringsskikk.

I BN Bank har vi løpende digital kommunikasjon med våre kunder. Vi sørger for at dette er en ansvarlig dialog der alle kunder gir samtykke til denne kommunikasjon. Dette gjøres jevnlig i nettbanken, og her kan samtykket også trekkes tilbake. Gjennom bruk av samtykke hensyntar vi kundens interesse ved digital direktekommunikasjon. Ingen kunder under 18 år mottar målrettet markedskommunikasjon fra BN Bank.

Også innenfor promotering av produkter på egne flater tar vi brukerens sikkerhet og personvern på alvor. På bnbank.no informerer vi kunder og potensielle kunder om hvordan vi ivaretar personvern og taushetsplikt. Her opplyser vi også om hvordan vi bruker cookies og analyseverktøy knyttet til markedsføring. Dette er informasjon som oppdateres automatisk slik at kunder og besøkende til bnbank.no til enhver tid skal vite hvilke data vi lagrer knyttet til deres trafikk på nettsiden.

Skulle kunden ha behov for å reklamere/klage på produkt eller leveranse, har vi klageordning lett tilgjengelig som snarvei på bnbank.no. Banken har ikke mottatt klager på merking av produkter og tjenester i 2019.

BN Bank er avhengig av tillit og skal kjennetegnes av at personvern og informasjonssikkerhet blir tatt på alvor. Vi skal gjøre vårt ytterste slik at kunder, leverandører, ansatte og eiere kan stole på at vi ivaretar personvernet og informasjonssikkerheten.

Informasjonssikkerhet innebærer å beskytte data på en tilfredsstillende måte mot uønskede handlinger eller hendelser. Kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet skal ivaretas. Banken skal ha god og hensiktsmessig styring og kontroll med personopplysningene som forvaltes, og risikoen for brudd på eksterne og interne regler skal være lav. BN Bank har ingen toleranse for brudd på lov og forskrift som er foretatt med viten og vilje. Arbeidet med å forhindre at personopplysninger kommer på avveie er et prioritert område innenfor informasjonssikkerhet.

I 2019 er det meldt inn 2 avvik til datatilsynet i forbindelse med brudd på personopplysningssikkerheten. Begge avvik skyldtes brudd på konfidensialitet, ved utilsiktet utlevering av personopplysninger per e-post. Det er tatt grep i forbindelse med begge hendelsene som skal forhindre tilsvarende hendelser i framtiden.

I forbindelse med implementeringen av personvernforordningen (GDPR) i 2019 ble bankens policy for behandling av personopplysninger revidert og vedtatt av bankens styre. Banken har etablert et sett med maler som skal hjelpe banken i å etterleve kravene. Arbeidet med opplæring av medarbeidere og etablering og vedlikehold av gode forvaltnings- og sletterutiner av personopplysninger er et løpende prioritert område i banken.
Bankens personvernombud skal kontrollere at personvernlovgivningen og interne retningslinjer for personvern blir overholdt og rapportere dette til bankens ledelse og styre. Personvernombudet fungerer som en faglig rådgiver. Ombudet har ansvar knyttet til blant annet kontroll av etterlevelse, håndtering av avvik, risikovurdering og meldinger til Datatilsynet ved eventuell uautorisert utlevering av personopplysninger.

I tillegg til egne kontrollrutiner inngår rammeverk og etterlevelse av personvern og informasjonssikkerhet i revisjonene som årlig gjennomføres av bankens intern- og eksternrevisjon.

Eksisterende teknologi og teknologiske nyvinninger må ivareta strenge krav til sikkerhet og driftskontinuitet for å gi sikre tjenester og ivareta verdier for kunder, ansatte og banken. Samtidig må tjenestene og arkitekturen i tilstrekkelig grad være bærekraftig. Store mengder verdifull og sensitiv informasjon håndteres i banken. Bankens policy for informasjonssikkerhet er styringsdokumentet for sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. I bankens håndbok for informasjonssikkerhet er det innarbeidet instrukser og retningslinjer for informasjonssikkerhetsarbeidet.

Det er viktig at både kunder og ansatte er en del av sikringstiltakene innenfor informasjonssikkerhet og tiltak som skal følges innenfor IKT-området. Det er videre viktig at den enkelte sluttbruker av tjenestene utviser aktsomhet, godt skjønn og føler trygghet ved bruk av tjenestene. Banken har på sine hjemmesider råd om nettsikkerhet og bruk av kort. Ansatte har obligatorisk deltagelse i programmer som ivaretar bevisstgjøring, opplæring og holdningsskapende adferd.

Innenfor informasjonssikkerhet er det IKT-forskriften som er førende for det arbeidet som gjøres.

BN Bank skal være en arbeidsplass som ivaretar likestilling mellom kjønnene, mangfold og arbeidstakerrettigheter.
Hovedbudskapet i bankens HR-strategi er følgende:
•    Vi skal utvikle kompetansen til våre medarbeidere i et styrkebasert perspektiv
•    Vi skal utvikle lederne våre til å bli strategiske endringsagenter
•    Sammen skal vi tiltrekke oss, utvikle og beholde de beste folka!
•    Banken skal sørge for gode løsninger for de ansatte gjennom hele ansattereisen.

HR-strategien skal være fundamentet i arbeidet med å sikre at BN Bank har motiverte og engasjerte ansatte som er drevet av et ønske om at banken skal lykkes med å nå sine mål, og at banken framstår som en attraktiv arbeidsplass for potensielt nye medarbeidere.

BN Bank har for første gang benyttet medarbeiderundersøkelsen KulturStyrk utarbeidet av BDO. Det er nedsatt et tverrfaglig team som har utarbeidet en overordnet handlingsplan for banken som helhet, og de tre fokusområdene tilbakemeldingskultur, kompetanse og kundereiser/arbeidsprosesser er løftet fram av de ansatte. Arbeidet med den overordnede handlingsplanen og de mer avdelingsspesifikke tiltakene er godt i gang, og gir allerede resultater.

I 2018 etablert banken BN Bank-skolen - et internt kompetanseprogram for alle ansatte. Grunnkurset i BN Bank-skolen skal sikre at nyansatte får den grunnleggende innsikt de trenger for å raskt føle seg som en del av kollegiet og får innsikt i sine nye arbeidsoppgaver. Fadderordning for nyansatte er etablert og et helt nytt oppstartsprogram er under utarbeidelse. Vg1 i BN Bank-skolen skal sikre mer avdelingsspesifikk kompetanseheving og tilrettelegges i samarbeid med avdelingsleder og ansattrepresentant. I dette programmet skreddersys kurs og seminarer til det nivået som er ønskelig for at vi skal nå våre strategiske målsettinger. Vg2 består av eksterne utdanningsløp som gir studiepoeng eller sertifiseringer.

Alle medarbeidere er dekket av en kollektiv tariffavtale og 74 prosent av bankens medarbeidere er fagorganisert. BN Bank er medlem av Finansnæringens Arbeidsgiverforening og følger Hovedavtalen og Sentralavtalen som er inngått med Finansforbundet.  Arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår utover dette er regulert i en Bedriftsavtale. BN Bank har i nært samarbeid med Finansforbundet i BN Bank utarbeidet personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok.

HMS-arbeidet skal bidra til at arbeidsprosesser, og ansvars- og samarbeidsforhold skaper trivsel og effektivitet.

Retningslinjene legger spesielt vekt på å oppnå følgende delmål:
•    videreutvikle et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
•    redusere helsebelastninger som følge av bruk av datautstyr
•    redusere sykefravær med særlig fokus på fravær som har sin årsak i arbeidsmiljøet og langtidsfravær

Banken har et arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalg som består av representanter fra bankens ledelse og ansattes tillitsvalgte.

BN Bank har ekstern bedriftshelsetjeneste hvor det blant annet tilbys støtte i sykefraværsoppfølgingen og gjennomføres vernerunder.
Langtidssykefraværet i banken var 3,9 prosent i 2019. I 2018 var langtidssykefraværet 3,7 prosent. Banken følger opp sykemeldte i tråd med offentlige retningslinjer. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i 2019. 

Banken skal være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn. Av selskapets 127 ansatte er 67 kvinner og 60 menn. Det tilstrebes balanse mellom kvinner og menn på alle stillingsnivåer. Kvinneandelen i konsernledelsen er 20 prosent, det samme som i 2018. 44 prosent av mellomlederne i banken er kvinner, i 2018 var andelen 50 prosent. Ved utgangen av 2018 består BN Banks styre av 4 kvinner og 4 menn hvorav 1 kvinne er ansattes representant, dette er samme fordeling som forrige år.

Banken er bevisst at den opererer i en av de bransjene med størst lønnsforskjell mellom kvinner og menn. Banken er opptatt av å gi kvinner og menn like muligheter for utvikling, lønn og karriere, men samtidig setter bankens størrelse noen begrensninger på interne karriereveier. Banken er også bevisst sitt ansvar for at foreldrepermisjoner heller ikke skal påvirke mulighetene for hverken karriere- eller lønnsutvikling.

I henhold til bankens godtgjørelsespolitikk følger banken likelønnsprinsippet, det vil si at kvinner og menn skal lønnes likt for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Banken bruker det digitale verktøyet Faktorbasert Analyse av Kompetanse I Stilling (FAKIS), for å sikre at banken plasserer stillinger av lik verdi i samme lønnsramme. Bankens internrevisor gjennomgår hvert år bankens rapport om etterlevelse av godtgjørelsespolitikken. Likelønnsprinsippet drøftes i tillegg med tillitsvalgte i forbindelse med det årlige lokale lønnsoppgjøret.

Til tross en bevissthet rundt likelønn over flere år og at banken ligger over snittet i bransjen, innser banken at den kan gjøre mer for å likestille lønn mellom kjønnene. Likelønn vil derfor fortsatt være i fokus i årene fremover.

BN Bank skal kjennetegnes av høy etisk standard og opptre korrekt og habilt. Bankens etikkregler danner en ramme for hva BN Bank anser som ansvarlig opptreden. Banken har etablert følgende korrupsjonsforebyggende prinsipper:

 • banken skal etterstrebe en klar åpenhetskultur rundt alle forhold når det gjelder kundepleie, relasjonsbygging, sponsorvirksomhet, gaver, representasjon, reiser mv.
 • alle utgifter ved et reisearrangement skal regnskapsføres riktig og åpent
 • nivået på den fordel som gis kunder ved arrangementer og andre former for kundepleie skal klart ligge innenfor det som betraktes som lovlig
 • det bør ikke inviteres kunder med på arrangement og kundepleie som er i en situasjon der det nylig har vært eller skal gjennomføres særskilte forhandlinger om kontrakter, leveranser, avtaler, kreditter, investeringer mv.
 • særlig aktsomhetsplikt gjelder ved deltakelse fra offentlige ansatte

Banken gjennomfører årlige etikkmøter med alle avdelingene i banken. Oppdaterte etiske retningslinjer kan lastes ned fra bankens hjemmesider bnbank.no
Det er etablert et enhetlig sanksjonssystem i banken for håndtering av lovbrudd, brudd på etiske retningslinjer, fullmakter eller andre vesentlige brudd på interne rutiner og retningslinjer.

 

Egen varslingsrutine

I tilknytning til de etiske retningslinjene har banken etablert en egen varslingsrutine. Varslingsrutinene ivaretar kravene i arbeidsmiljøloven for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten, og rutinen legger til rette for at de ansatte kan varsle anonymt til en ekstern part om ønskelig. Ved å legge til rette for en ekstern varslingsrutine, ønsker banken å redusere barrierer for å rapportere om interne misligheter, samt ivareta arbeidstakers rett og plikt til å fremsette bekymringsmelding/varsel om kritikkverdige forhold.
I tillegg kan ansatte melde fra om trakassering og mobbing gjennom den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det er ikke meldt om denne type tilfeller i 2019.

Alle styrende dokumenter, hendelsesrapportering, oppfølging av handlingsplaner og dokumentasjon av diverse arbeidsflyt-utredninger følges opp ved hjelp av bankens kvalitetsstyringssystem (EQS). Systemet har versjonskontroll og alle dokumenter må vurderes og godkjennes periodisk. Hensikten med dette er å sikre at rammeverket er oppdatert og tilgjengelig etter tjenstlige behov, samt for å bedre kunne dokumentere endringer, handlingsplaner, høringer, og beslutningstakere.

Alle styrende dokumenter skal vurderes årlig. Alle overordnede strategidokumenter, beredskapsplan for likviditet og soliditet, samt gjenoppretningsplan skal fremlegges for bankens styre for godkjenning årlig.

Bankens hendelsesrapportering (avvik) klassifiseres etter Baselkomiteens syv hovedkategorier. Avviksregistreringen har vært i drift i banken siden 2010.

Antall registrerte avvik er økt etter at avviksregistreringen ble tilgjengeliggjort for alle i 2018 i EQS. Avviksregistrering og oppfølging vurderes å være et viktig virkemiddel for å øke risikobevisstheten i organisasjonen og skape læring. Banken søker i størst mulig grad å benytte hendelsene til organisatorisk læring, slik at feil ikke bare blir korrigert uten at rutiner og opplæring mv. blir vurdert. Rapporteringen og oppfølgingen totalt sett viser god forståelse for åpenhet om hendelser, og for viktigheten av å dokumentere og bruke hendelsene til læring for hele banken.

Banken har ikke hatt vesentlige økonomisk tap som følge av avvikshendelser i 2019.

BN Bank arbeider systematisk og målrettet for å avdekke og bekjempe organisert økonomisk kriminalitet, og enkeltindividers forsøk på økonomisk vinning gjennom kriminelle handlinger. BN Bank vurderer tiltak innenfor dette området som vesentlige for å verne BN Banks økonomi, renommé og bankens medarbeidere. Bankens overordnede retningslinjer for anti-hvitvasking legger tydelige føringer for hvordan banken arbeider med temaet, med definerte roller og ansvar for arbeidet.

I begrepet økonomisk kriminalitet inngår følgende:

 • Hvitvasking og terrorfinansiering
 • Eksterne bedragerier
 • Interne misligheter

BN Banks policy for behandling av økonomisk kriminalitet omfatter tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering, bedrageri, interne misligheter og korrupsjon. Alle straffbare forhold anmeldes. Alle medarbeidere skal regelmessig gjennomføre obligatorisk e-læring om hvitvasking og terrorfinansiering.

Retningslinjene knyttet til hvitvaskingsregelverket omfatter bankens plikt til å foreta:

 • Risikobasert kundekontroll
 • Undersøke mistenkelige transaksjoner og rapportere til Økokrim
 • Etablere forsvarlig interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner, iverksette opplæringsprogram samt utpeke hvitvaskingsansvarlig

Innsikt i banken og kundenes virksomhet er viktig for å sikre en risikobasert tilnærming til økonomisk kriminalitet og overholde kravene i lovverket. Banken skal kjenne til hvilke transaksjoner det er vanlig for kunden å foreta slik at vi effektivt kan avdekke uvanlige eller mistenkelige transaksjoner. Det må også dokumenteres at kontrolltiltak er tilpasset den aktuelle risikoen. Myndigheter, kunder og konkurrenter skal ha tillit til bankens profesjonalitet og redelighet.

Banken er særlig oppmerksom på at trusselbildet har endret seg med et økt omfang av flere transaksjoner over landegrensene og et økt antall utenlandske kunder. Banken opplever et økt antall svindelforsøk og at svindelforsøkene, både mot banken og bankens kunder, blir stadig mer avanserte.

Det er et mål for banken å hindre at bankens produkter og tjenester ikke benyttes i noen form for kriminell virksomhet. Banken har et samarbeid om automatisk transaksjonsovervåkning med SpareBank1-gruppen. Banken deltar også i et fellesprosjekt med samme gruppering hvor kunstig intelligens (AI) benyttes for å forbedre transaksjonsovervåkningen ytterligere.

I løpet av 2019 har banken gjennomført en omfattende re-legitimering av sine kunder i henhold til de krav som er satt av Finanstilsynet. Banken har fått tilbakemelding fra Finanstilsynet om at resultatet av dette arbeidet er tilfredsstillende.

I 2019 ble totalt 2952 transaksjoner fanget opp av bankens systemer for transaksjonsovervåkning. Alle de flaggede transaksjonene ble vurdert av bankens egne anti-hvitvaskingsmedarbeidere, som rapporterte 70 av de mistenkelige transaksjonene til Økokrim.

Banken har i 2019 styrket organiseringen og klargjort forankringen av roller og ansvar knyttet til hvitvasking. Samtidig har banken i henhold til kravene i CRD IV-direktivet ansatt en egen compliance-ansvarlig med rett til å rapportere direkte til bankens styre om nødvendig.

BN Bank ASA jobber aktivt for å redusere sitt eget forbruk av energi, som i all hovedsak er knyttet til kontordrift og reisevirksomhet. Banken utfører sin virksomhet fra kun to lokasjoner som begge befinner seg i renoverte bygg med god miljømessig standard. Banken har lagt til rette for at møtevirksomhet som fordrer reisevirksomhet kan gjennomføres via teknologiske løsninger som videokonferanser og andre kommunikasjonsplattformer. Samtidig oppfordrer banken til aktiv bruk av sykkel for reiser til og fra arbeidstedet, og har lagt til rette for slik bruk igjennom gode garderobeforhold og gratis håndkle-service til sine ansatte. Banken forsøker å redusere sitt forbruk av papir og annet forbruksmateriell så mye som mulig og alt avfall leveres enten til gjenvinning eller håndteres som spesialavfall.

I løpet av 2019 har banken økt sin innsats for å bevisstgjøre sine ansatte om viktigheten av å forstå både sitt eget og bankens klimaavtrykk. Banken har blant annet avholdt en egen temakveld om klimautfordringene vi står ovenfor og hvorfor den finansielle sektoren spiller en viktig rolle i arbeidet med å håndtere disse.

Banken er i ferd med å utarbeide et eget miljøregnskap og forventer å publisere dette jevnlig fra og med 2020.

BN Banks leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk virksomhet. Varer og tjenester som leveres til BN Bank skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt i våre «Retningslinjer for bærekraft i innkjøp». Kravene bygger på sentrale FN konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

BN Bank forventer at leverandørene videreformidler disse retningslinjer til sine underleverandører og bidrar til deres etterlevelse av dem, i tillegg til å jobbe for å etterleve kravene på egne vegne. Leverandører og deres underleverandører skal holde seg orientert om og følge de til enhver tid gjeldende krav i lov, forskrift, eller andre offentlige pålegg som gjelder for leverandørens virksomhet og respektive ansvarsområder. Leverandøren er ansvarlig for å ha de nødvendige konsesjoner og tillatelser for å utøve sin virksomhet.

I tillegg til de generelle retningslinjene, vil det ved anskaffelser vurderes om det skal benyttes bransjespesifikke kriterier for bærekraft.

På forespørsel kan BN Bank kreve at leverandører viser til dokumentasjon på sin miljøprestasjon/sine miljøledelsesystem. Ved evaluering av tilbud i forbindelse med tilbudsforespørsler, vil BN Bank legge vekt på om leverandøren har et miljøledelsessystem (tilsvarende ISO 14001, Miljøfyrtårn, EMAS).

Banken har i 2019 vært i kontakt med leverandører som utgjør omtrent 67 prosent av bankens totale innkjøp. Majoriteten av disse er knyttet til markedsføring og innkjøp av IT-løsninger og konsulentbruk innen IT. I dialogen har banken presentert sine krav til leverandører. Samtidig har banken bedt om en erklæring fra leverandørene om at de tilfredsstiller bankens krav. Ut ifra de tilbakemeldingene banken har fått tilfredsstiller 99 prosent av de spurte bankens krav til ansvarlig innkjøp.

FIRE – Stiftelsen Ett skritt videre

BN Bank er stolte av å støtte og samarbeide med stiftelsen FIRE. FIRE er et tilbud til mennesker som av ulike årsaker har behov for et trygt og inkluderende miljø. Her får de tilbud om tilhørighet og samhold gjennom både fysiske og kreative aktiviteter og får målbevisst jobbet med sine egne utfordringer – for stadig å kunne ta ett skritt videre.

Målet til FIRE er å bidra til en positiv utvikling for medlemmene ved å styrke deres sosiale, psykiske og fysiske ferdigheter – det handler om mestring og et positivt, rusfritt fellesskap.

I BN Bank har vi ansatte som bidrar som trenere/instruktører under FIREs aktiviteter. I tillegg gis det økonomisk veiledning ved behov.

 

Studentprosjekt

For å støtte studenters jakt etter relevante sommerprosjekt og øke kjennskapen til banken i attraktive og relevante studiemiljø, har banken de siste 3 årene gjennomført «Sommerprosjektet i BN Bank». Igjennom prosjektet har banken tilbudt et prosjektoppdrag til dyktige studenter.

Hensikten med prosjektet er tredelt:

 1. Knytte bånd til studentmiljøene rundt om i landet slik at vi lærer å kjenne studenter fra ulike fagmiljøer i både Trondheim og andre storbyer
 2. Tilby relevante sommerjobber til studentmiljøet slik at de lærer oss og bransjen å kjenne
 3. Prosjektet skal være relevant for banken slik at studentene opplever å bidra til forbedring av bankens prosesser og at vi får utnyttet studentenes kunnskap

Ett av målene med sommerprosjektet er å lære å kjenne fagmiljøer som tradisjonelt ikke har vært representert i banken. Det har vært viktig å samle studenter med ulik studiebakgrunn slik at studentene har utfylt hverandre, lært av hverandre og bidratt til nye arbeidsmetoder og kunnskap inn i banken. Prosjektet har vært styrt av bankens analyseavdeling. Analytiske ferdigheter har vært nødvending og har lagt føringer for hvilke prosjekter og studenter det er naturlig å ta inn. Særlig har banken hatt stor glede av å kombinere økonomi- og realfags-/teknologistudenter.

Grønne obligasjoner er lån som skal finansiere miljøriktige formål. Ved å utstede grønne obligasjoner vil BN Bank bidra til å møte den økende etterspørselen fra investorer etter investeringer i miljømessig bærekraftige prosjekter.

I 2018 noterte SpareBank1 Boligkreditt verdens første grønne boliglånsobligasjon på Oslo Børs. Dette er en grønn obligasjon med fortrinnsrett i energieffektive boliger. BN Bank har overført rundt 50 prosent av sine boliglån og denne porteføljen er med og danner grunnlaget for denne obligasjonen. BN Bank vil igjennom overføring av boliglån til til SpareBank1 Boligkreditt bidra til at selskapet vil kunne utstede flere grønne obligasjoner og vil foretrekke dette framfor å utstede grønne boligobligasjoner selv.

SpareBank1 Boligkreditts grønne obligasjon ble sertifisert av Climate Bond Initiative i juni 2018. Samme år fikk den også Green-bond rating fra ratingbyrået Moody’s.
Banken har i løpet av det siste året også gjort sin første grønne investering i bankens likviditetsportefølje.

BN Bank arbeider med å lansere både grønne utlåns- og innskuddsprodukter, men har ved utgangen av 2019 ingen grønne produkter i sin produktportefølje.