Selv når vi eier eget hjem, har vi ikke ubegrenset råderett over det. Skal du utføre større tiltak i hjemmet, må du i mange tilfeller søke kommunen om tillatelse. Dette er for å påse at slike tiltak utføres riktig og på et trygt vis, og for å sikre at prosjektet oppfyller relevante krav. I enkelte tilfeller har man heller ikke lov til å søke selv, men man må få en fagperson til å sende inn søknaden og stå som ansvarlig søker.

Reglene omkring søknadsplikt oppleves for mange særlig forvirrende. Det er mange krav og unntak som bestemmer hvorvidt søknadsplikten utløses, og disse kravene og unntakene kan variere fra kommune til kommune. Men helt umulig er det ikke, og denne artikkel vil forhåpentligvis gjøre reglene mer forståelige.

Hva er byggesøknad?

Rent teknisk sett er en byggesøknad det fysiske eller digitale dokumentet du må levere, og få godkjent, av kommunen før du kan iverksette visse tiltak. Bestemmelser rundt byggesøknad reguleres av plan- og bygningsloven samt byggesaksforskriften.

Byggeprosjekter i hjemmet bør for sikkerhets skyld anses som søknadspliktig til det motsatte er bevist. Det er bedre å høre med kommunen for å få bekreftet at du slipper å søke, enn å starte på et søknadspliktig prosjekt uten godkjenning.

Ikke søknadspliktige tiltak

Det er heldigvis en del tiltak man kan gjennomføre uten å søke. I følge Plan- og bygningsloven er følgende tiltak unntatt søknadsplikten:

 • Mindre frittliggende bygninger på bebygd tomt som ingen kan bruke til beboelse
 • Frittliggende større bygning på bebygd tomt som hverken har kjeller eller skal brukes til beboelse
 • Mindre frittliggende bygg til jordbruks-, skogsbruks- og reindriftsområder
 • Mindre tiltak i eksisterende bygg
 • Mindre tiltak utendørs
 • Fasadeendringer som ikke endrer byggets karakter eller som tilbakefører det til tidligere dokumentert utførelse
 • Mindre tiltak etter kommunens bestemmelser

For å gjøre disse tiltakene mer forståelige, finner du her konkrete eksempler på tiltak som ikke krever søknad. Disse tiltakene er imidlertid ikke garantert fritatt søknadsplikt. I neste avsnitt finner du mer informasjon om hva du må sjekke før du bygger noe uten å søke.

Hva kan bygges uten byggesøknad?

 • Tilbygg ment for beboelse på opp til 15 kvadratmeter
 • Terrasse som er opptil 1 meter fra terreng og har et rekkverk som er opp til 1,2 meter høyt
 • Levegg (maks 10 meter lang og 1,8 meter høyt) og pergola uten tak
 • Mindre frittliggende bygning, ikke ment for beboelse
 • Gjerde
 • Mindre fasadeendring og tilbakeføring til tidligere dokumentert utseende
 • Innvendig renovering, med mindre det innebærer brudd på brannskille
 • Etablering av nytt ildsted. Oppføring av ny pipe er imidlertid søknadspliktig. Husk også at nye ildsteder må meldes inn til feiervesenet.

Reglene som gjelder uansett

At et tiltak ikke er søknadspliktig betyr imidlertid ikke at det er rett frem.

 1. Det er en rekke krav som må oppfylles for at tiltaket skal kunne være fritatt søknadsplikt. Disse kravene kan for eksempel gå på størrelse og avstand til nabogrensen.
 2. Når du ikke søker, betyr dette at du, ene og alene, står ansvarlig for at arbeidet oppfyller relevante krav.
 3. Uansett hva du bygger, søknadspliktig eller ei, skal det meldes inn til kommunen fire uker etter ferdigstillelse. Dette er for å sikre at kart- og matrikkeldata er riktig og oppdatert.

Det er viktig å undersøke kravene til hvert tiltak i selve loven, men husk også å sjekke din kommunes planer - disse kan sette ytterligere føringer. Ved tvil om søknadsplikt, hør med kommunen.

Når det kommer til byggesøknad, finnes det en gylden regel: Er du i tvil, snakker du med kommunen din/eller en fagperson. Få svar på spørsmålene dine, før du starter med et prosjekt som kanskje må rives ned om noen år. Direktoratet for byggkvalitet har også en god veileder på sin side.