United Nations Global Compact (UNGC)

Dette er et FN-initiativ for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

Ved å bruke UN Global Compacts ti prinsipper i egen strategi, politikk og i praksis er vi i BN Bank ansvarlig ovenfor mennesker, samfunnet – og legger sammen med andre ansvarlige bedrifter grunnlaget for langvarig suksess.

Prinsipper knyttet til MENNESKERETTIGHETER

Bedrifter skal

støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Bedrifter skal

påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

Bedrifter skal

holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis.

Prinsipper knyttet til ARBEID

Bedrifter skal

avskaffe alle former for tvangsarbeid.

Bedrifter skal

sikre reell avskaffelse av barnearbeid.

Bedrifter skal

sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Prinsipper knyttet til MILJØ

Bedrifter skal

støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer.

Bedrifter skal

ta initiativ til å fremme økt miljøansvar.

Bedrifter skal

støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer

Prinsipp knyttet til ANTIKORRUPSJON

Bedrifter skal

bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.