Snakk med banken

BN Bank har satt opp sine retningslinjer for klagebehandling i samsvar med gjeldende finansavtalelov § 3-53 og Finanstilsynets rundskriv 4/2019. Formålet med våre retningslinjer er å bidra til bedre kundeopplevelse og forbrukervern. 

Vi i BN Bank ønsker at du tar direkte kontakt med banken eller kundeansvarlig dersom du på noen måte er misfornøyd med oss, slik at vi kan ordne opp i forholdet og gi deg en god kundeopplevelse. Det er viktig at du er fornøyd med å være kunde hos oss.

Dersom du etter en dialog med oss fortsatt er misfornøyd, er det åpent for å rette en formell klage. Det er denne type klager denne beskrivelsen omfatter.  Dersom du mener du er utsatt for kortsvindel eller annen svindel, må du reklamere på disse transaksjonene. Mer informasjon om dette finner du her. 

Bankens ledelse har ansvar for etablering av rutiner for klagebehandling i banken, og har også ansvar for å følge opp rutinene. Alle klager skal fremmes skriftlig. Klageskjema ligger på vår hjemmeside eller man kan sende en klage til:

BN Bank ASA
Klagefunksjonen
PB 2415 Torgarden 
7005 Trondheim

Alle mottatte klager skal sendes til bankens klageutvalg. Når dette klageutvalget har mottatt en klage, vil du så snart som mulig få skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt og informasjon om forventet saksbehandlingstid. Klagen vil bli registrert i vårt klagebehandlingsregister. 

Klageutvalget vil så behandle din klage. Da innhentes all relevant informasjon, og det foretars en helhetlig og grundig vurdering av din klage. Ved behov skal andre relevante fagkyndige involveres.

Din klage vil bli svart opp skriftlig uten unødig opphold innen 15 virkedager etter at vi mottok klagen. Dersom vi ikke har svart deg innen 15 virkedager vil vi sende deg et foreløpig svar, informere om årsaken til at vi ikke har svart, og når du vil få endelig svar fra oss. I ekstraordinære tilfeller utenfor vår kontroll, kan det ta 35 virkedager før du mottar et foreløpig svar. Vi gjør oppmerksom på at disse fristene ikke gjelder for klager knyttet til næringsforhold.

Om vi ikke kan ta klagen din til følge – helt eller delvis, skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse og gi informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for Finansklagenemnda. Finansklagenemda er bransjens uavhengige klageorgan som behandler tvister mellom blant annet banker og deres kunder som er forbrukere.

Informasjon som vi mottar i klagene benyttes til analyse, og for å hjelpe BN Bank til bli enda bedre for kundene våre.