Som utleier må du sikre deg for eventuelle skader eller skyldig husleie. Har du en bedrift som driver med utleie er dette produktet for deg.
Depositumskonto bedrift benyttes i leieforhold av både bolig- og næringseiendom, og er et alternativ til husleiegaranti.
Trygghet - både for utleier og leietaker.

Fordeler med depositumskonto

  • Sikkerhet for skyldig husleie, skader på leieobjektet o.l.
  • Kontoen er sperret og kan kun benyttes i fellesskap mellom utleier og leietaker.
  • Når avtalen er inngått er den regulert gjennom Husleieloven.

Betingelser

  • Kontoen disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.
  • Kontoen opprettes i leietakers navn.
  • Etableringsgebyr kr 500 ved selvbetjent etablering, kr 1 300 ved manuell etablering
  • Ved utleie av bolig kan ikke depositumets størrelse overstige summen av seks måneders husleie.
  • Rentene tillegges kontoen ved årets slutt og tilfaller leietaker. De inngår ikke som en del av depositumsbeløpet.
  • Begge parter må skriftlig samtykke til utbetaling og/eller oppgjør av konto

Ofte stilte spørsmål

Depositum betaler du inn fra konto i den banken du er kunde i. Logg inn i nettbanken din der for å overføre avtalt beløp. Kontonummeret til depositumskontoen finner du i kontoavtalen, og i din nettbank her i BN Bank. Logg inn for å se kontonummeret til depositumskontoen som du skal overføre til.

Dersom leietaker skal ha hele beløpet kan utleier frigi dette i nettbanken sin ved å trykke på depositumskontoen og velge «Frigi». Beløpet blir da tilgjengelig for leietaker. Merk at denne funksjonen ikke er tilgjengelig dersom banken har opprettet kontoen manuelt. 

 

Skal depositumsbeløpet fordeles, eller banken har opprettet kontoen manuelt, benytt dette skjemaet: Oppgjør depositumskonto

Utleier fremmer krav

Krav kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Utleier må først fremme kravet til leietaker, helst skriftlig. Dersom leietaker ikke er enig i utleiers krav, kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. 

Gjelder kravet skyldig husleie og leietaker ikke er enig i utleiers krav, kan banken utbetale skyldig husleie til utleier fra depositumskontoen på visse vilkår:

• Husleien har blitt innbetalt til utleiers konto i BN Bank.
• Leieavtalen dokumenterer at husleie skal innbetales på utleiers konto i BN Bank.
• Utleier dokumenterer overfor banken start- og sluttdato for leietakers betalingsplikt.

Dersom disse punktene oppfylles fremmer banken utleiers krav overfor leietaker per brev. Banken utbetaler skyldig leie til utleier dersom leietaker innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot utleier.


Leietaker fremmer krav

Krav om frigivelse av depositum kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Leietaker må først fremme kravet til utleier, helst skriftlig. Dersom utleier ikke er enig i leietakers krav kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. 

Etter at leietaker har fremmet sitt krav til utleier uten å komme til enighet kan leietaker sende sitt krav mot utleier til banken. Banken fremmer da leietakers krav til utleier per brev. Banken frigir depositumet til leietaker dersom utleier innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot leietaker

 

Både utleier og leietaker må signere avtalen før kontoen blir opprettet. Kontoen vil ikke være tilgjengelig i nettbank før begge har signert.

Ta gjerne kontakt med oss