Slik oppretter du depositumskonto

1

Opprett kontoen

Utleier oppretter kontoen i nettbanken og signerer avtalen med BankID.

2

Leietaker signerer

Leietaker mottar e-post med lenke og signerer med BankID.

3

Kontoen blir synlig i nettbanken

Depositumskontoen blir synlig i nettbanken til begge parter.

4

Depositumsbeløpet

Leietaker betaler inn depositumsbeløpet.

Dette trenger du for å opprette depositumskonto for bedrift

Etablert kundeforhold

Utleier må være kunde i BN Bank før opprettelse av kontoen.

Leietaker blir kunde i det depositumskontoen opprettes.

Signert leiekontrakt

Du må ha en elektronisk kopi av den signerte leiekontrakten for leieobjektet. Dokumentet er nødvendig for å bekrefte leieforholdets vilkår og betingelser.

Sted

Du må oppgi adressen til leieobjektet.

Dette er viktig for å identifisere og knytte kontoen til riktig leieavtale.

Personalia til leietaker

Du må ha navnet, fødselsnummer, e-postadressen og telefonnummeret til leietakeren. Dette for å identifisere leietakeren og opprette kontoen i deres navn.

Fordeler med depositumskonto

En depositumskonto gir utleiere en rekke fordeler når det gjelder å sikre seg mot mulige skader eller ubetalte husleier. Enten du driver med utleie av bolig- eller næringslokaler, gir depositumskonto trygghet både for utleier og leietaker.

En av de største fordelene med en depositumskonto er at den gir sikkerhet for eventuell skyldig husleie eller skader på leieobjekt. Med et depositum fra leietakeren på en sperret konto, har utleieren en juridisk garanti for å kunne dekke eventuelle økonomiske tap. Dette inkluderer utestående husleie, kostnader til reparasjoner eller erstatning for skader som er forårsaket av leietakeren. 

En annen fordel er at depositumskontoen kun kan benyttes i fellesskap mellom utleier og leietaker. Dette betyr at eventuelle uttak eller frigjøring av midler fra kontoen krever samtykke fra begge parter. 

Priser og betingelser

  • Kontoen disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.
  • Kontoen opprettes i leietakers navn.
  • Etableringsgebyr kr 500 ved selvbetjent etablering, kr 1 300 ved manuell etablering
  • Ved utleie av bolig kan ikke depositumets størrelse overstige summen av seks måneders husleie.
  • Rentene tillegges kontoen ved årets slutt og tilfaller leietaker. De inngår ikke som en del av depositumsbeløpet.
  • Begge parter må skriftlig samtykke til utbetaling og/eller oppgjør av konto.
Andreas Larsen jobber som kundekonsulent på bedrift i BN Bank

Ta kontakt med oss om du har spørsmål

BN Bank er en enkel og gebyrfri bank for små og mellomstore bedrifter. Vi er der når du skal ta viktige avgjørelser og hjelper deg med smarte og enkle tjenester.

Andreas Larsen | Kundekonsulent SMB
Telefon: 73 89 20 00
E-post: smb@bnbank.no

Avslutte depositumskonto

Utleier kan enkelt avslutte depositumskontoen i nettbedrift.

Ofte stilte spørsmål

Depositum betaler du inn fra konto i den banken du er kunde i. Logg inn i nettbanken din der for å overføre avtalt beløp. Kontonummeret til depositumskontoen finner du i kontoavtalen, og i din nettbank her i BN Bank. Logg inn for å se kontonummeret til depositumskontoen som du skal overføre til.

Så lenge kontoen ikke er opprettet manuelt av banken, kan utleier avslutte depositumskontoen i nettbedrift. Trykk på depositumskontoen og deretter på knappen «frigi». Her kan utleier også velge om alt skal til utleier, eller om beløpet skal fordeles mellom utleier og leietaker. 

Dersom depositumskontoen er opprettet manuelt, eller via Unite Living, må dette skjemaet benyttes: Oppgjør depositumskonto

Utleier fremmer krav

Krav kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Utleier må først fremme kravet til leietaker, helst skriftlig. Dersom leietaker ikke er enig i utleiers krav, kan utleier gå til sak ved å kontakte Husleietvistutvalget. 

Gjelder kravet skyldig husleie og leietaker ikke er enig i utleiers krav, kan banken utbetale skyldig husleie til utleier fra depositumskontoen på visse vilkår:

• Husleien har blitt innbetalt til utleiers konto i BN Bank.
• Leieavtalen dokumenterer at husleie skal innbetales på utleiers konto i BN Bank.
• Utleier dokumenterer overfor banken start- og sluttdato for leietakers betalingsplikt.

Dersom disse punktene oppfylles fremmer banken utleiers krav overfor leietaker per brev. Banken utbetaler skyldig leie til utleier dersom leietaker innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot utleier.


Leietaker fremmer krav

Krav om frigivelse av depositum kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Leietaker må først fremme kravet til utleier, helst skriftlig. Dersom utleier ikke er enig i leietakers krav kan utleier gå til sak ved å kontakte Husleietvistutvalget. 

Etter at leietaker har fremmet sitt krav til utleier uten å komme til enighet kan leietaker sende sitt krav mot utleier til banken. Banken fremmer da leietakers krav til utleier per brev. Banken frigir depositumet til leietaker dersom utleier innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot leietaker.

Både utleier og leietaker må signere avtalen før kontoen blir opprettet. Kontoen vil ikke være tilgjengelig i nettbank før begge har signert.

Flere kontoer

Skattetrekkskonto

Er du arbeidsgiver og utbetaler lønn må du ha skattetrekkskonto. Den betjenes enkelt i nettbank, og brukes kun til innbetaling av forskuddsskatt.

NIBOR-konto

NIBOR-konto gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med tillegg av en margin.