I overkant av 80 % av selskapene som er blitt registrert i løpet av 2018, er aksjeselskap(AS) eller enkeltpersonforetak(ENK). Det er én veldig viktig forskjell mellom disse to selskapsformene, nemlig hvor det juridiske ansvaret ligger. I et ENK er det du personlig som står som juridisk ansvarlig for selskapet, mens et AS regnes som en egen juridisk person. Altså vil førstnevnte gi deg større frihet, men også større risiko fordi du personlig står ansvarlig for økonomien – og også all gjeld.

Mer lønnsomt med ENK

Er du innehaver av ENK regnes du ikke som ansatt og mottar ikke lønn. Derimot disponerer du overskuddet og kan gjøre privatuttak som du vil. Din skattbare inntekt vil være det overskuddet foretaket eventuelt gir. Arbeidsgiveravgift er først aktuelt dersom du ansetter noen. Da er det du som står som arbeidsgiver og betaler henholdsvis dette og lønn til den ansatte.

Arbeidsgiveravgiften er en av primærårsakene til at mange velger ENK fremfor AS. Denne er obligatorisk om du har et AS. Hvor mye du skal betale i arbeidsgiveravgift avhenger av hvor i landet du befinner deg og hvilken næring du driver innen. Grunnlaget for beregning er brutto lønn og varierer mellom 0 og 14, 1 prosent. Som AS må du betale dette, skatte av selskapets overskudd på slutten av året, samt skatte av et eventuelt utbytte du tar ut som aksjonær.

Skatt i ENK betales av ditt forventede overskudd, i form av forskuddsskatt fire ganger i året og ligger mellom 35,4-49,9 prosent. Så lenge dette ligger lavere enn det du må betale som AS, vil det derfor være mer lønnsomt med ENK så lenge du driver alene. Dette vil endre seg etter hvert som det går bedre med selskapet, og på et senere tidspunkt kan da AS være en mer hensiktsmessig selskapsform.

Når bør du velge AS?

Står du i valget mellom ENK og AS er veksten du forventer på firmaet ditt noe du bør ha med i vurderingen. Større vekst betyr større økonomisk risiko i form av utgifter knyttet til ansatte og gjeld, og du vil kunne ha et behov for investorer. Her er ENK lite «investorvennlig».

 

Når du etablerer et AS, er det et krav om å innbetale en aksjekapital på minst 30 000 kr som skal stå som sikkerhet for eventuelle kreditorer.

 

Men planlegger du å etablere selskapet sammen med flere eiere, få inn investorer og ha en vekst som krever ansatte, er AS å foretrekke. Da begrenses det personlige ansvaret, det er mer fleksibelt og du har aksjer som kan omsettes ved behov. I tillegg kan du velge å stå som ansatt, noe betyr at du stiller likt som andre arbeidstakere når det kommer til sosiale rettigheter.

Sosiale rettigheter

Med ENK har du begrensede sosiale rettigheter. Du får ikke sykepenger før dag 17, og da kun 75 prosent dekningsgrad. Det opparbeides heller ingen rett til dagpenger.

Velger du å stå som ansatt i ditt eget AS får du fortsatt ikke sykepenger fra NAV før dag 17, da det er bedriften som betaler før dette. Men fra dag 17 får du 100 prosent dekningsgrad. Dagpenger ved eventuell arbeidsledighet opparbeider du deg en rett til, på lik linje med andre arbeidstakere.

Som innehaver av ENK tjener du pensjon av din næringsinntekt, men å spare til pensjon ved siden av er viktig for å kompensere for inntektsreduksjonen ved overgangen til pensjon. Er du både eier og ansatt i AS tjener du opp til pensjonsrettigheter av det du mottar i lønn, på lik linje med andre arbeidstakere. Også her vil det være en inntektsreduksjon ved overgang til pensjon, men har du flere ansatte, er du pliktet å tegne tjenestepensjonsordning som vil favne også deg.

Vil du vite mer om valg av organisasjonsform kan du lese mer på Altinn.no eller kontakte Brønnøysundregisterets bedriftsveiledere på 800 33 840.

Aksjeselskap

Illustrasjon av vekt

Fordeler og ulemper ved å starte et Aksjeselskap

Fordeler

 • Begrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
 • Bygge opp egenkapital og redusere skatten ved å ikke ta ut hele overskuddet.
 • Tilnærmet skattefritt utbytte til selskapsaksjonærer, det vil si aksjonær som ikke er privatperson.
 • Rettigheter som alle andre ansatte så lenge du tar ut lønn.
 • Investeringsvennlig med tanke på å få inn investorer.
 • Om overskuddet ikke utbetales som utbytte gir det mer å investere for, siden skatten på utbytte er høyere enn på overskudd.

Ulemper

 • Formaliteter som at du er regnskapspliktig, det er krav om generalforslamling og et styre.
 • Krav om innlevering av aksjonærregisteroppgave innen 31.01 hvert år.
 • Trekke og sette av skatt på en egen konto.
 • Arbeidsgiveravgift dersom du har ansatte/tar ut lønn.
 • Krav om aksjekapital (sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer).

Kilde: Altinn.

Enkeltpersonforetak

Illustrasjon av vekt

Fordeler og ulemper ved å starte enkeltperson-
foretak

Fordeler

 • Enkelt å komme i gang og lave kostnader ved oppstart
 • 100 % eierstyrt.
 • Ikke styre eller generalforsamling (eieren bestemmer alt).
 • Mindre papirarbeid  – både ved oppstart og fortløpende
 • Trenger å levere skattemelding de årene det er aktivitet i selskapet.
 • Ingen innlevering av årsregnskap til Brønnøysundregistrene:
 • Det økonomiske resultatet er ikke offentlig tilgjengelig.

Ulemper

 • Personlig ansvar - er en del av din privatøkonomi.
 • Ikke samme trygderettigheter som vanlig ansatte, f.eks. dag- og sykepenger, og pensjon.
 • Det kreves at du setter av forskuddsskatt.
 • Lite investorvennlig - kan ikke få inn eksterne investorer.
 • Ikke mulig for eier av enkeltpersonforetak å være ansatt i foretaket (men det er mulig å ha andre ansatte).

Kilde: Altinn.

Les mer om:

Dame står med armene i kors og viser frem sin butikk, til illustrasjon for selskap under stiftelse

Stifte selskap

For å kunne starte et selskap er det en del ting som må på plass. Du må blant annet velge navn, stifte selskapet og skaffe til veie aksjekapital. Her får du en enkel og punktvis oppskrift på hvordan du går frem.