Derfor trenger vi mer informasjon

Det er viktig at banker har god kunnskap om sine kunder og deres bruk av finansielle tjenester. Vi i BN Bank må bl.a. kjenne til formålet med ditt kundeforhold. Både nåværende og nye kunder må derfor være forberedt på å avgi mer informasjon enn de er vant med. Under finner du informasjon om hva kundekontroll innebærer for deg som kunde, og hva som menes med hvitvasking. Du kan også lese mer om dette hos Finans Norge.

Før kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres må bedriftskunden i henhold til hvitvaskingsloven oppgi følgende opplysninger:

 • foretaksnavn
 • organisasjonsnummer
 • fast adresse
 • eierforholdet i foretaket 
 • kundeforholdets formål og tilsiktede art
 • midlenes opprinnelse

Som representant for en bedrift, vil du også bli spurt om virksomheten har privatpersoner som direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent, eller på annen måte kontrollerer virksomheten.

Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler må vise fullmakt og legitimere seg.

Også eksisterende kunder må svare på spørsmål og er pålagt å vise gyldig legitimasjon. For eksempel kan eksisterende kunder få oppfølgingsspørsmål dersom det forekommer nye opplysninger om kunden, eller kundens atferdsmønster endres. Finansnæringen må være i stand til å dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at vi oppfyller lovens krav til løpende oppfølging av eksisterende kundeforhold.

Privatkunder må oppgi følgende opplysninger før et kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres:

 • navn
 • fødselsnummer eller D-nummer
 • fast adresse
 • legitimasjon

I tillegg pålegger hvitvaskingsloven finansnæringen å spørre privatkunder om:

 • kundeforholdets formål og tilsiktede art
 • hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
 • hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
 • du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

I enkelte tilfeller kan ikke banken utføre en forespurt tjeneste. Årsaken kan være at gyldig leigitimasjon ikke er vist eller at det ikke er gitt tilfredsstillende svar eller forklaring på spørsmål fra banken.

Enhver transaksjon som bidrar til å skjule opprinnelsen til penger som stammer fra en kriminell handling, anses som hvitvasking av penger. Finansnæringens tjenester, fra bank og forsikring til leasingselskaper, kan misbrukes i hvitvaskingsøyemed.

Hvitvaskingsmetodene er mange. Hvitvasking skjer når utbytte fra skatteunndragelser, narkotikakriminalitet, bedragerier og annen økonomisk kriminalitet overføres fra A til B med en tilsynelatende god forklaring. Utad virker det som pengene er ervervet på ærlig vis. Dette kan gjøres ved å plassere utbytte i lovlige varer og tjenester som fast eiendom, verdipapirer, forsikringsprodukter, nedbetaling av gjeldsbrevlån eller leasingavtaler. Når gjenstanden senere benyttes eller selges, fremstår pengene som lovlige – eller ”hvite”.

For at finansnæringen ikke skal bli en del av dette må næringen kjenne sine kunder. Det innebærer å kjenne kundens identitet og å forstå kundens transaksjoner.

Det er straffbart å bistå med å gjennomføre transaksjoner med ulovlig ervervede penger. Dette fremgår av straffeloven. Derfor må finansinstitusjoner etablere rutiner for å hindre at det finansielle systemet blir misbrukt til hvitvasking av penger.

Hvitvaskingsloven pålegger finansnæringen å nekte etablering av kundeforhold - eller avvikle allerede eksisterende kundeforhold - der det ikke er mulig å bringe på det rene de nødvendige opplysningene. I tillegg plikter finansnæringen å rapportere transaksjoner til Økokrim der mistanken om hvitvasking ikke lar seg avkrefte. Også disse bestemmelsene er straffesanksjonerte. Hvitvaskingslovens formål er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller tilknytning til terrorhandlinger. Kredittilsynet har hjemler til å gripe inn overfor virksomheter som ikke følger lovens krav.

BN Bank er underlagt taushetsplikt om de opplysninger de mottar om sine kunder. Personkunder har rett til å vite

 • hvilke opplysninger som er registrert om seg
 • hva de skal brukes til 
 • hvor de er hentet fra

Dersom informasjon om kunden er feil, kan kunden kreve at feil rettes opp.

All behandling av informasjon om personlige opplysninger skal håndteres i henhold de krav som følger av personopplysningsloven. Det innebærer bl.a. at informasjonen ikke kan spres videre uten kundens samtykke, med mindre det foreligger hjemmel i lov. Kunden kan be om å få vite hvilke opplysninger som kan utleveres til andre i medhold av lov, og hvem som vil kunne motta disse opplysningene.

Opplysninger som er innhentet oppbevares i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet og skal deretter slettes.

Finansnæringen har jobbet mot økonomisk kriminalitet i mange år, både i Norge og internasjonalt. Næringen er underlagt hvitvaskingsloven fordi vi er sårbare for å bli brukt og utnyttet til økonomisk kriminalitet og hvitvasking ved at kriminelle aktører sender sine ulovlige gevinster inn i den legitime økonomien. Sentralt i dette arbeidet er å kjenne kunden og opphavet for pengene som passerer gjennom våre systemer.