Selskap under stiftelse

Informasjon om stiftere

Kundeerklæringsskjema

 

 

Er bedriften børsnotert?

 

 

Midlenes opprinnelse

 

 

Er bedriften skattepliktig til utlandet?

 

 

Er det sannsynlig at eventuelle innbetalinger fra utlandet vil overstige NOK 100 000 per år?

 

 

Er det sannsynlig at eventuelle utbetalinger til utlandet vil overstige NOK 100 000 per år?

 

 

Forventer bedriften at det til sammen vil bli satt inn mer enn 100.000 kr i kontanter via innskuddsautomat, nattsafe el.l. per år? Hvis ja, oppgi beløp og beskriv kontantenes opprinnelse.

 

 

Forventer bedriften å motta innbetalinger som overstiger 100.000 kr per år som ikke stammer fra ordinær drift? Dette gjelder innbetalinger fra dere selv eller som dere mottar fra andre, enten nå eller senere.

 

 

Skal bedriften drive med betalingsformidlingsvirksomhet som er underlagt registreringsplikt og kontroll fra Finanstilsynet? (Eksempelvis betalingsforetak, e pengeforetak, vekslingsforetak for virtuell valuta eller agent/filial for denne typen foretak) Hvis ja, beskriv i kommentarfeltet.

 

 

Er kontanter betalingsmiddel i ordinær drift?

 

 

Er investeringer på vegne av andre en del av ordinær drift?

 

 

Står finansielle investeringer for mer enn 50% av bedriftens inntekter eller eiendeler?

 

 

Forventer bedriften å benytte sitt kundeforhold til kjøp og/eller salg av virtuell valuta som samlet overstiger 50.000 kr per år? Hvis ja, beskriv i kommentarfeltet.

 

 

Er det personer som (alene eller sammen med nær familie) eier eller kontrollerer over 25 % av eierandelen eller stemmene i bedriften?

 

 

Er bedriften en del av et konsern? Hvis ja, redegjør kort for selskapsstrukturen i kommentarfeltet, inkl. toppselskapets (konsernspissens) navn, organisasjons nummer og eierforhold.

 

 

Har bedriften datterselskap, morselskap, filial e.l. i utlandet? Hvis ja, oppgi aktuelle land, formålet med den utenlandske driften og selskapsnavn som ev. avviker fra det norske.

 

 

Er bedriften en finansiell institusjon og å anse som en deltakende virksomhet etter FATCA regelverket? Hvis ja, oppgi amerikansk GIIN nummer.

 

 

Opplasting av vedlegg